ARENGUKAVAD
 

Paide linna arengukava aastani 2035 ja eelarvestrateegia aastateks 2021-2024 Riigi Teatajas 

Lisa 1 Paide linna arengukava aastani 2035

Lisa 2 Paide linna eelarvestrateegia aastateks 2022-2025

Lisa  3 Paide linna arengukava aastani 2035- hetkeolukorra ülevaade

Lisa 4 Paide linna arengukava aastani 2035 tegevusvaldkondade arengusuunad, tegevuskava ja tegevuskava täitmine

 

Paide linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava kinnitamine aastateks 2018-2029, (vaata ka Riigi Teataja)

Paide linna jäätmekava 2018-2023, (vaata ka Riigi Teataja)
Paide linna teehoiukava 2020-202 Riigi Teatajas
Paide Täiskasvanute Keskkooli arengukava aastateks 2020-2023, (vaata ka Riigi Teataja)
Paide Hillar Hanssoo Põhikooli arengukava 2019-2021, (vaata ka Riigi Teataja
Roosna-Alliku Lasteaed Hellik arengukava 2019-2021, (vaata ka Riigi Teataja)
Viisu Lasteaia arengukava 2019-2019, (vaata ka Riigi Teataja
Roosna-Alliku Põhikooli arengukava 2019-2021, (vaata ka Riigi Teataja)
Paide Hammerbecki Põhikooli arengukava 2019-2021, (vaata ka Riigi Teataja)
Paide Kunstikooli arengukava 2019-2024, (vaata ka Riigi Teataja)
Paide Muusika- ja Teatrimaja arengukava 2019-2025
Sookure lasteaia arengukava, (vaata ka Riigi Teataja
PAIde lasteaia arengukava
Paide vanalinna arengukava (aastani 2020)
 
Paide linna, Paide valla ja Roosna-Alliku valla ühinemisleping
Järva maakonna arengustrateegia 2019-2035+ , Tegevuskava (vaata ka Riigi Teataja
Järva maakonna terviseprofiil 2018
Järvamaa spordi arengukava 2013-2020
Järvamaa maakonnaplaneering 2030+
Turvaline Järvamaa 2014-2020