1.08.22

 

EHITAMINE PAIDE LINNAS

 

OTSETEED:

 

Üldinfo

Kui planeerite kas ehitise püstitamist, laiendamist, ümberehitamist või lammutamist; siis:

1.    Ehitamist kavandav isik pöördub linnavalitsuse poole, et selgitada välja kas alal on kehtiv detailplaneering või on vaja taotleda projekteerimistingimused (Projekteerimistingimuste taotlus esitatakse riikliku ehitisregistri kaudu. Vajalik sisselogimine)

3.     Huvitatud isik tellib ehitusprojekti vastavat tegevusluba omavalt isikultNB! Ehitusprojekti koostamise aluseks on kehtestatud detailplaneering, projekteerimistingimused või arhitektuursed ja ehituslikud tingimused.

4.     Huvitatud isik taotleb linnavalitsusest ehitusloa (blankett). Ehitusloa taotlemiseks esitatakse linnavalitsusele nõuetekohane taotlus koos ehitusprojektiga, energiamärgisega (kui see on nõutav) ning tasutakse riigilõiv.

5.     Loa taotlust menetleb linnamajandusoskond.

6.     Huvitatud isik korraldab ehitamise vastavalt ehitusprojektile.

7.     Peale ehitustööde lõppemist taotleb huvitatud isik linnavalitsusest kasutusloa (blankett). Kasutusloa taotlemiseks esitatakse linnavalitsusele nõuetekohane taotlus koos ehitise tehniliste dokumentidega ning tasutakse riigilõiv. Kasutusloa taotlust menetleb linnamajandusosakond.
Ehitisregistri juhendid

 

Projekteerimistingimuste andmine

Projekteerimistingimused on vajalikud ehitusloakohustusliku hoone või olulise avaliku huviga rajatise (edaspidi oluline rajatis) ehitusprojekti koostamiseks, kui puudub detailplaneeringu koostamise kohustus. Kohalik omavalitsus (Paide linnavalitsus) annab projekteerimistingimused hoone või olulise rajatise püstitamiseks või rajamiseks või laiendamiseks üle 33 protsendi selle esialgu kavandatud mahust.

Samuti on projekteerimistingimused nõutavad sideehitise puhul uue liinirajatise ehitusprojekti koostamiseks, mitut kinnisasja läbiva uue elektripaigaldise rajamiseks või olemasoleva elektripaigaldise nimipinge suurendamiseks 110 kilovoldini ja üle selle.

Projekteerimistingimuste andmisel arvestatakse:

 •  hoone või olulise rajatise asukohas väljakujunenud keskkonda, sealhulgas hoonestuslaadi;
 •  et projekteerimistingimuste andmine ei oleks vastuolus õigusaktide, isikute õiguste või avaliku huviga;
 •  üldplaneeringus määratud tingimusi.

Projekteerimistingimustega määratakse asjakohasel juhul hoone või olulise rajatise:

 • kasutamise otstarve;
 • suurim lubatud arv maa-alal;
 • asukoht;
 • lubatud suurim ehitisealune pind;
 • kõrgus ja vajaduse korral sügavus;
 • arhitektuurilised, ehituslikud ja kujunduslikud tingimused;
 • maa- või veealal asuvate ehitiste teenindamiseks vajaliku ehitise võimalik asukoht;
 • ehitusuuringu tegemise vajadus;
 • haljastuse, heakorra ja liikluskorralduse põhimõtted.

NB! Projekteerimistingimuste taotluse läbivaatamise riigilõiv on 25 eurot.

Taotluste vastuvõtt

Projekteerimistingimuste taotluste esitamine:

 

Ehitamine (ehitise püstitamine, ümberehitamine, laiendamine, rajatised, lammutamine)

Ehitustegevuseks nõutav luba on määratud ehitusseadustik lisas 1

Elamu ümberehitamine ehk rekonstrueerimine

Üle 60 m2 ehitisealuse pindalaga elamute (üksikelamud, korterelamud, ühiselamud jms) ümberehitamisel tuleb koostada nõuetele vastav ehitusprojekt ja esitada see koos ehitusteatisega Paide linnavalitsuse linnamajandusosakonnale menetlemiseks. Ehitusteatis on riigilõivuvaba ning seda menetletakse kuni kümme päeva. Paide linnavalitsus kontrollib, kas seoses ehitusteatises märgitud ehitise või ehitamisega tuleb:

 1) viia ehitis või ehitamine nõuetega vastavusse;

 2) kooskõlastada ehitis või ehitamine pädeva asutusega;

 3) esitada ehitisele täiendavaid arhitektuurilisi, ehituslikke või kujunduslikke nõudeid;

 4) kaasata kinnisasja omanik või kinnisasjaga piirneva kinnisasja omanik.

Kui esinevad eeltoodud alused, siis lähtutakse ehitusloa menetluse, sealhulgas ehitusloa andmise menetluse tähtajast, ja ehitusloa andmisest keeldumise alustest.

Ehitusteatise alusel võib ehitist ehitada kahe aasta jooksul ehitusteatise esitamisest või täiendavate nõuete esitamisest või ehitusprojekti heakskiitmisest arvates.

Ehitusseadustiku § 4 lg 3 järgi on ehitise ümberehitamine ehk rekonstrueerimine ehitamine, mille käigus olemasoleva hoone omadused muutuvad oluliselt. Ümberehitamisena ei käsitleta olemasoleva hoone üksikute osade vahetamist samaväärsete vastu.

Hoone ümberehitamine on eelkõige ehitamine, mille käigus:

 1. muudetakse hoone piirdekonstruktsioone;
 2. muudetakse ja asendatakse hoone kande- ja jäigastavaid konstruktsioone;
 3. paigaldatakse, muudetakse või lammutatakse tehnosüsteemi, mis muudab ehitise omadusi, sealhulgas välisilmet;
 4. muudetakse oluliselt ehitise tööparameetreid või kasutatavat tehnoloogiat;
 5. viiakse ehitis kooskõlla kasutusotstarbele vastavate nõuetega;
 6. taastatakse osaliselt või täielikult hävinud ehitis.

Elamu laiendamine

Üle 60 m2 ehitisealuse pindalaga elamu laiendamise puhul tuleb kontrollida ehitisregistrist hoone olemasolevat mahtu (m3). Kui hoonet laiendatakse vähem kui 33% hoone ehitisregistrijärgsest mahust, siis tuleb esitada ehitusteatis ja ehitusprojekt. Kui üle 60 m2ehitisealuse pindalaga elamut laiendatakse rohkem kui 33% võrra ehitisregistrijärgsest mahust, tuleb ehitusseadustiku järgi taotleda ehitusluba, tasuda riigilõiv ning esitada nõuetele vastav ehitusprojekt.

Ehitusseadustiku § 4 lg 2 järgi on ehitise laiendamine ehitamine, mille käigus muudetakse olemasolevat ehitist sellele juurde- ehk külge-, peale- või allaehitamisega.

Mitte-elamu ümberehitamine ja laiendamine

Kõigi mitteelamute (nt kaubandushooned, teenindushooned jms) ümberehitamiseks ja igasuguseks laiendamiseks tuleb taotleda ehitusluba ning koostada nõuetele vastav ehitusprojekt.


Enne projekteerimist

Enne projekteerimise algust tuleb teatud juhtudel taotleda linnalt projekteerimistingimused.

Juhul kui soovite hoonet ümber ehitada või laiendada (soojustada, lisada vintskappe, tuulekodasid vms) ning kavandatav ehitus ei suurenda hoone algset mahtu vähem kui 33%, ei ole projekteerimistingimuste taotlus seaduse järgi tarvilik. Juhul kui hoone kavandatav laiendus suurendab hoone algset mahtu üle 33%, tuleb projekti aluseks võtta projekteerimistingimused. 
 

Projekti koostamise üldnõuded

 1.  Ehitusprojekt tuleb koostada Eestis kehtivate projekteerimisnormide, majandus- ja taristuministri 17. juuli 2015. a määruse nr 97 („Nõuded ehitusprojektile"), müranormide ning hea projekteerimistava järgi.
 2. Ehitusprojekti (selle osad) peab koostama või seda kontrollima projekteerimises pädev vastutav spetsialist.
 3. Ehitusprojekti digitaalsel esitamisel soovitame järgida juhendmaterjali „Ehitusprojekti dokumentide digitaalse vormistamise nõuded ehitusloa elektroonilisel taotlemisel".


Lammutamine

Ehitustegevuseks nõutav luba on määratud ehitusseadustik lisas 1.

Ehitusteatise alusel võib ehitist ehitada kahe aasta jooksul ehitusteatise esitamisest või täiendavate nõuete esitamisest või ehitusprojekti heakskiitmisest arvates. Ehitusluba kehtib viis aastat. Kui ehitamisega on alustatud, siis kehtib ehitusluba kuni seitse aastat ehitusloa kehtima hakkamisest. Põhjendatud juhul võib ehitusloa kehtivuseks sätestada pikema tähtaja või muuta ehitusloa kehtivust.

Kogu dokumentatsioon tuleb esitada digiallkirjastatult riikliku ehitisregistrisse  (dokumentide esitamiseks tuleb eelnevalt sisse logida ID-kaardiga või Eesti.ee kaudu).

Ehitisregistri kasutajajuhend

 

Õhksoojuspumba paigaldamine

Õhksoojuspumba paigaldamise puhul on tegemist ehitise tehnosüsteemide muutmisega ehk elamu ümberehitamisega. Ehitusseadustiku lisa 1 järgi on elamu ümberehitamiseks vajalik esitada kohalikule omavalitusele ehitusteatis ja -projekt.

Ehitusteatis on riigilõivuvaba.

Ehitusprojekti koostamisel tuleb lähtuda majandus- ja taristuministri 17.07.2015. a määrusest nr 97 „Nõuded ehitusprojektile".

Ehitusprojekt peab sisaldama vähemalt järgmist:

Tiitelleht:

 • Ehitusprojekti nimetus ja töö number.
 • Objekti aadress.
 • Ehitusprojekti staadium.
 • Ehitusprojekti koostaja nimi (juriidilisest isikust ehitusprojekti koostaja puhul), registrikood, kontaktandmed, teatamiskohustusega ettevõtja puhul majandustegevuse registreerimise number ja konkreetse ehitusprojekti eest vastutava isiku nimi ning tema kvalifikatsiooni tõendavad andmed.
 • Projekti koostaja allkiri.
 • Kinnistuomaniku/taotleja nimi, aadress ja kontaktandmed.
 • Projekti koostamise kuupäev.

Sisukord ja jooniste loetelu

Seletuskiri:

 • Hoone asukohakirjeldus.
 • Projekteeritud tööde kirjeldus (Kuhu paigaldatakse õhksoojuspump, kas agregaadi välisosa varjestatakse).
 • Seletuskiri peab sisaldama asjakohast ja vajalikku infot. Vajadusel põhjendada, miks õhksoojuspump just sellesse kohta paigaldatakse.
 • Seletuskirja igale lehele tuleb lisada ehitusprojekti nimetus, aadress, koostaja nimi, koostamise kuupäev, töö number ja ehitusprojekti staadium.
 • Asendiplaan hoone asukohaga, millel ära märkida hoone asukoht ja tähistada koht, millisesse hoone külge välisagregaat projekteeritakse.
   

Vajalikud joonised:

 • Korruse põhiplaan, hoone vaated jms olenevalt sellest, kuhu pump paigaldatakse
 • Joonistele lisada juurde vajalikud mõõdud
 • Kõigi kaasomanike nõusolekud või korteriühistu juhatuse liikme nõusolek

 

Piirdeaia ehitamine

Uue piirdeaja rajamine
Kui kinnistu piirdeaia rajamisega kaasnevad kaevetööd, tuleb ehitusseadustiku lisa 1 omavalitsusele ehitusteatis ja ehitusprojekt. Katastriüksustevahelised piirded rajatakse ja vajadusel muudetakse naabrite omavahelisel kokkuleppel (asjaõigusseadus § 151) kui detailplaneering või projekteerimistingimused ei näe teisiti ette.

Ehitusprojekti osad:

1. Tiitelleht:

 • objekti aadress,
 • soovitud tegevus,
 • ehitusprojekti koostaja nimi ja allkiri (juriidilisest isikust koostaja puhul ka ettevõtte nimi, registrikood, kontaktandmed, teatamiskohustusega ettevõtja puhul majandustegevuse registreerimise number),
 • kinnistuomaniku/taotleja nimi ja kontaktandmed,
 • projekti koostamise kuupäev.

2. Sisukord ja jooniste loetelu.

3. Seletuskiri:

 • kasutatavad ehitusmaterjalid ning tööde kirjeldus.
 • Seletuskiri peab sisaldama asjakohast ja vajalikku infot.
 • Ehitusprojekti seletuskirjas ja asendiplaanil kinnitada, et piirdeaia rajamisel ei kahjustata olemasolevaid tehnovõrke.
 • Seletuskirja lõppu lisada koostaja nimi, allkiri ja kuupäev.
 • Seletuskirja lehed nummerdada.

4. Asendiplaan hoone asukohaga (1:500 või 1:1000):

 • asendiplaanile märkida rajatava piirdeaia asukoht.
 • Lisada juurde vajalikud mõõdud ja kaugused.
 • Vajadusel näidata katendid ja juurdepääsude asukohad.

5. Vajalikud joonised, nt lõige ja vaated.

 • Joonistele lisada juurde vajalikud mõõdud.
 • Jooniste kirjanurka lisada joonise koostaja nimi, allkiri, kuupäev, joonise nimetus, objekti aadress.

6. Muud vajalikud volitused, kooskõlastused, heakskiidud, (naabrid) jms.

Piirdeaia projekteerimisel tuleb arvestada olemasolevate tehnovõrkude paiknemisega.

Piirdeaja ümberehitamine

Olemasoleva piirdeaia ümberehitamiseks või naaberkinnistute piirile rajatava piirdeaia püstitamiseks ei pea kohalikust omavalitsusest luba taotlema. Vt „Uue piirdeaia rajamine" juures olevad märkused!

Kui olemasoleva piirdeaia laiendamisega (pikendamisega) kaasnevad kaevetööd, on vajalik esitada ehitusteatis ja asendiplaan. Täies mahus ehitusprojekt ei ole sellisel juhul nõutav.

Dokumentide esitamine

Ehitusteatis on riigilõivuvaba ja selle menetlemine toimub 10 päeva jooksul.

Kogu dokumentatsioon tuleb esitada digiallkirjastatult riikliku ehitisregistrisse www.ehr.ee (dokumentide esitamiseks tuleb eelnevalt sisse logida ID-kaardiga või Eesti.ee kaudu).

Ehitisregistri kasutajajuhend


Kaeveloa taotlemine

Kui piirdeaia rajamisel on vajalik kaevata sügavamale kui 30 cm, ehitusteatise teavitatuks lugemist taotleda Paide linnavalitsuse linnamajanduse osakonnast kaeveluba.


Riigilõivud

Riigilõiv tasutakse vastava taotluse esitamisel Paide Linnavalitsuse kontodele:

EE611010702000611004 SEB Pank AS
EE152200221040007237 Swedbank AS

Maksekorraldusele märkida toimingu nimetus (ehitusloa taotlus, kasutusloa taotlus, projekteerimistingimused, ebaseaduslikult ehitatud ehitise registrisse kandmine, aadress, ehitisregistri dokumendi väljastamine) ja ehitise aadress.


Ehitusloa taotluse läbivaatamine

Avalikku veekogusse kaldaga püsivalt ühendamata ehitise ehitusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 250 eurot.

Riigi eriplaneeringu alusel ehitatava ehitise ehitusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 250 eurot. Ehitise lammutamiseks vajaliku ehitusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 30 eurot.

Kui ehitusloa taotlus sisaldab mitut ehitist, siis tasutakse riigilõiv iga taotluses sisalduva ehitusloakohustusliku ehitise eest eraldi.

Elamu ja seda teenindava rajatise ehitusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 150 eurot. Elamu ja seda teenindava rajatise lammutamiseks vajaliku ehitusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 30 eurot.

Mitteelamu ja seda teenindava rajatise ehitusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 250 eurot. Mitteelamu ja seda teenindava rajatise lammutamiseks vajaliku ehitusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 30 eurot.

Kui ehitusloa taotlus sisaldab mitut hoonet ja seda teenindavat rajatist, siis tasutakse riigilõivu iga taotluses sisalduva ehitusloakohustusliku hoone eest eraldi.

Raudteerajatise, auditikohustusliku surveseadme või gaasipaigaldise, jaotusvõrgu elektrirajatise, side- ja telekommunikatsiooniehitise, kanalisatsiooniehitise, pinnaveehaarde, puurkaevu, puuraugu, spordi- või puhkerajatise, supelranda teenindava kaldaga püsivalt ühendamata spordi- või puhkerajatise ning erirajatise ehitusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 30 eurot. Nimetatud rajatiste lammutamiseks vajaliku ehitusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 30 eurot.

Avalikkusele ligipääsetava eratee, õhutranspordirajatise, sadama- ja avalikus veekogus kaldaga püsivalt ühendatud rajatise, muu avalikus veekogus kaldaga püsivalt ühendamata rajatise, sealhulgas kaldaga funktsionaalselt seotud rajatise, veevärgi- ja kanalisatsioonitorustiku, kanalisatsiooniehitise, tammi, paisu, kaldakindlustusrajatise, veehoidla, niisutus- ja kuivendusrajatise, tõsteseadme, põhivõrgu elektrirajatise ja prügimäerajatise ehitusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 250 eurot. Nimetatud rajatiste lammutamiseks vajaliku ehitusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 30 eurot.

Kui ehitusloa taotlus sisaldab mitut iseseisvat rajatist, siis tasutakse riigilõivu iga taotluses sisalduva rajatise eest eraldi.
 

Kasutusloa taotluse läbivaatamine

Avalikku veekogusse ehitatud kaldaga püsivalt ühendamata ehitise kasutusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 60 eurot.

Riigi eriplaneeringu alusel ehitatava ehitise kasutusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 60 eurot.

Kui kasutusloa taotlus sisaldab mitut ehitist, siis tasutakse riigilõiv iga taotluses sisalduva kasutusloakohustusliku ehitise eest eraldi.

Elamu ja seda teenindava rajatise kasutusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 30 eurot.

Mitteelamu ja seda teenindava rajatise kasutusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 60 eurot.

Kui kasutusloa taotlus sisaldab mitut hoonet ja seda teenindavat rajatist, siis tasutakse riigilõivu iga taotluses sisalduva kasutusloakohustusliku hoone eest eraldi.

Raudteerajatise, auditikohustusliku surveseadme või gaasipaigaldise, jaotusvõrgu elektrirajatise, side- ja telekommunikatsiooniehitise, kanalisatsiooniehitise, pinnaveehaarde, puurkaevu ning spordi- või puhkerajatise kasutusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 30 eurot.

Avalikkusele ligipääsetava eratee, õhutranspordirajatise, avalikus veekogus kaldaga püsivalt ühendamata rajatise, sealhulgas kaldaga funktsionaalselt seotud rajatise, veevärgi- ja kanalisatsioonitorustiku, veehoidla, niisutus- ja kuivendusrajatise, tõsteseadme, põhivõrgu elektrirajatise ja prügimäerajatise kasutusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 60 eurot.

Kui kasutusloa taotlus sisaldab mitut iseseisvat rajatist, siis tasutakse riigilõivu iga taotluses sisalduva rajatise eest eraldi.

 

Kasutusluba ja kasutusteatis

Kasutusluba on nõutav ehitusseadustiku lisas 2 kirjeldatud ehitiste ja nende kasutamise otstarbe muutmise korral

Kasutusloa taotlus ja sellega seonduvad dokumendid esitatakse Paide Linnavalitsusele elektrooniliselt ehitisregistri www.ehr.ee kaudu. Erandjuhul, kui kasutusloa taotlust ja sellega seonduvaid dokumente ei ole võimalik esitada ehitisregistri kaudu, esitatakse need Paide Linnavalitsuse linnamajandusosakonnale, kes kannab andmed ehitisregistrisse.

Juhend kasutusloa taotluse koostamiseks

Kasutusloa taotluses märgitakse:

 1. taotleja nimi, kontaktandmed, esitamise kuupäev ja allkiri;
 2. kasutusloa kättetoimetamise viis;
 3. ehitamisega hõlmatava kinnisasja andmed ja katastritunnus;
 4. kasutusloa taotlemise eesmärk, sealhulgas ehitatud ehitise kirjeldus ja selle kasutamise otstarve ning ehitamise liik;
 5. ajutise ehitise kasutamise korral selle kasutamiseks taotletav aeg;
 6. õigusaktis sätestatud juhul ehitise hooldusjuhend;
 7. ehitist ehitanud isiku andmed, asjakohasel juhul ka ehitusprojekti koostanud isiku andmed, ja kui ehitusprojekti nõuetele vastavust on kontrollinud projekti koostajast sõltumatu pädev isik, siis ka tema andmed;
 8. energiamärgis, kui see on nõutav;
 9. õigusaktis sätestatud juhul tõendid ehitise auditi kohta (nt elektripaigaldise, gaasipaigaldise või lifti kasutuseelse auditi järeldusotsus);
 10. ehitusdokumendid, välja arvatud juhul, kui kasutusloa taotlus esitati ainult ehitise kasutamise otstarbe muutmiseks;
 11. andmed riigilõivu tasumise kohta.

Koos kasutusloa taotlusega esitatakse ehitusprojekt, mille järgi ehitis ehitati. 

Ehitusdokumendid on eelkõige:

 1. teostusjoonised (nt vundamendi ja tehnovarustuse teostusmõõdistused jne);
 2. ehituspäevik;
 3. kaetud tööde akt;
 4. töökoosolekute protokollid;
 5. muud ehitamist iseloomustavad dokumendid, sealhulgas seadmete seadistus- ja katseprotokollid, paigaldus-, hooldus- ja kasutusjuhendid.

Kasutusluba antakse 30 päeva jooksul taotluse esitamise päevast arvates.

 

Puurkaevu ja - augu asukoha kooskõlastamine

 Puurkaevu või -augu rajamist kavandav isik peab rajatava puurkaevu või -augu asukoha kooskõlastama kohaliku omavalitsuse üksusega (Paide Linnavalitsus). Rajatava puurkaevu või -augu asukoha kooskõlastamise taotluses sisalduvad:


 1) taotleja nimi, registri- või isikukood, kontaktandmed ning maaomaniku nõusolek, kui maaomanik ei ole isik, kes puurkaevu või -augu rajamist kavandab;
 2) puurkaevu või -augu planeeritava asukoha aadress, maaüksuse nimi ja katastritunnus;
 3) kavandatav veevõtt puurkaevust või -august – kuupmeetrit ööpäevas;
 4) puurkaevu või -augu kasutamise otstarve.

 (2) Kohaliku omavalitsuse üksus arvestab puurkaevu või -augu asukoha kooskõlastamisel üld- ja detailplaneeringut, kohaliku omavalitsuse üksuse ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukava ning vee-ettevõtja olemasolevaid teeninduspiirkondi.

Kohaliku omavalitsuse üksus kooskõlastab rajatava puurkaevu või -augu asukoha või keeldub selle kooskõlastamisest kümne tööpäeva jooksul puurkaevu või -augu asukoha kooskõlastamise taotluse saamisest arvates.

Puurkaevu või puuraugu asukoha kooskõlastamise taotluse vorm

 

Ehitusjärelevalve

Paide linnavalitsuse ülesanne on teha Paide linnas riiklikku ehitusjärelevalvet.

Selleks kontrollitakse:

 • omavolilist ehitustegevust ja ehitisi,
 • ehitise kasutusotstarbest tulenevalt selle korrashoidu ja kasutamise nõuetele vastavust,
 • kasutusloa või -teatiseta ehitisi,
 • ehitiste sihipäratut kasutamist,
 • ajutiste ehitiste kasutusloa või -teatise tähtaegu ning tähtaegset lammutamist või teisaldamist.

Kontrollitakse:

 • ehitise vastavust kinnitatud ehitusprojektile,
 • ehitise või ehitamise nõuetele vastavust,
 • esitatud andmete vastamist tegelikkusele,
 • kasutuseelset ohutust ning jälgitakse kasutusotstarbe nõudeid.


Vajalikud õigusaktid

Seadused

Määrused