23.01.19

Toetuse taotlemise tingimused:

  • peres kasvab kolm või enam kuni 19-aastast last;
  • huvikoolis huviharidust omandava lapse ja tema vähemalt ühe vanema või muu seadusliku esindaja rahvastikuregistri järgne elukoht on Paide linn;
  • huvikoolis huviharidust omandav laps õpib Paide linna üldhariduskoolis, Järvamaa Kutsehariduskeskuses või on oma tervisliku seisundi tõttu sunnitud omandama üldharidust väljaspool Paide linna;
  • lapse vanemal või muul seaduslikul esindajal ei tohi olla täitmata kohustusi Paide linna ees; 
  • Huviringis osalemise tasu makstakse ka lapse eest, kes omandab huviharidust mõne teise omavalitsuse territooriumil asuvas huvikoolis tingimusel, et Paides vastava huviala õppimise võimalused puuduvad.
  • Toetust makstakse kolme või enamalapselise pere ühe lapse eest maksimaalselt 20 eurot kalendrikuus perioodil 01. septembrist kuni 31. maini.

Toetuse taotlemiseks esitab õpilase vanem või muu seaduslik esindaja linnavalitsusele taotluse, milles on märgitud alljärgnevad andmed:

1) lapse nimi, isikukood ja rahvastikuregistrijärgne elukoht;

2) vanema või lapse seadusliku esindaja nimi, isikukood ja rahvastikuregistrijärgne elukoht;

3) huvikooli ja üldhariduskooli nimetus

4) huviringi maksumuse suurus ühes kuus

Toetuse taotlus tuleb esitada hiljemalt toetust taotletava kalendrikuu 15. kuupäevaks linnavalitsuse e-posti aadressile paide@paide.ee või tuua linnavalitsusse Pärnu 3.

Kui toetuse taotlus esitatakse peale 15. kuupäeva, hakatakse toetust arvestama järgmise kuu esimesest kuupäevast.

Tagasiulatuvalt toetusi ei maksta.

Linnavalitsusel on õigus kontrollida lapse osalemist huvikoolides.

Huvikoolist lahkumise korral on toetuse saaja kohustatud sellest hiljemalt 5 tööpäeva jooksul informeerima linnavalitsust.

 

Lisainfo:

Enn Lehtpuu
hariduse peaspetsialist
38 38 622
enn.lehtpuu@paide.ee