KÄIMASOLEVAD PROJEKTID:

 

  Viraksaare jalg- ja jalgrattatee (20.5.01.22-0017)

Rahastatud Euroopa Liidu taasterahastu NextGenerationEU vahenditest (meede: "Kohalike omavalitsuste investeeringud jalgratta- ja/või jalgteedesse (siseriiklik) (20.5.1.55)").

Projekti algus ja lõpp: 18.04.2022-31.12.2023
Kogumaksumus: 1 557 966,91 eurot
Abikõlbulik summa: 1 008 576,95
Toetuse summa: 500 000 eur

Lühikirjeldus
Rajatakse 2,8 km pikkune Paide linna ja Viraksaare küla vaheline valgustatud jalg- ja jalgrattatee, et tagada jalgratturite ja jalakäijate ohutu liiklemine riigimaantee 15176 Paide-Nahkmetsa tee ääres ning parem ligipääs teenustele ja töökohtadele. Projektiga toetatakse säästvat liikumist ja suunatakse elanikkonda autoliiklusest inimliikluse suunal, millel on positiivne mõju elukvaliteedile ja keskkonnale.

 

  Roosna-Alliku Hellik lasteaia energiasäästlikumaks rekonstrueerimine (Projekt nr Kliima.2.01.21-0173)

Kogumaksumus 676 299,61, toetus 397 166,42

Lühikirjeldus
Projekti käigus rekonstrueeritakse ja muudetakse energiatõhusamaks Paide linnas, Roosna-Alliku lasteaia Hellik hoone, kus asuvad veel ka noortekeskus ja perearstikeskus. Seeläbi paraneb hoones pakutavate teenuste kvaliteet, kuna tagatud on nõutud soojuslik, - värske õhu ja -valgusega sisekliima ning paranevad seal viibivate inimeste tingimused. Tehtud tööde läbi saavutatakse suurem energiasääst, ülapidamiskulude kokkuhoid, kasvuhoonegaaside heitkoguse vähenemine.


 

  Väikelahendused HEV õpilastele Paide linna koolides (Projekt nr 2014-2020.1.04.18-0123)

Kogumaksumus 73 329,80, toetus 62 329,80

Lühikirjeldus
Paide linna üldhariduskoolidesse luuakse kaasaegsed võimalused kaasava hariduse rakendamiseks tavakoolis ja tavaklassis, et toetada tervise- ja arenguhäirega õpilasi. Selleks sisustatakse Paide Hammerbecki Põhikoolis eripedagoogi teraapiaruum, Roosna-Alliku Põhikooli tegevuskeksus, täiendatakse Paide Hillar Hanssoo Põhikooli õppe- ja tugivahendeid ning paigaldatakse Tarbja Lasteaed-kooli õuealale ronila. Kõik nimetatud tegevused toetavad igakülgselt HEV õpilaste integreerimist tavakooli.


 

  Paide terviserajad (Taotlusvoor: Regionaalsete tervisespordikeskuste väljaarendamise toetamine)

Toetab Kultuuriministeerium
Periood 01.01.2019 - 31.12.2022
Kogumaksumus 240 000, toetus 120 000

Lühikirjeldus
Suurendada tervislikke eluviise harrastavate, aktiivsete ja sportimist ning liikumist armastavate inimeste hulka Paides ja selle lähiümbruses. Rajada välitingimustes aastaringselt kasutatav spordikompleks, mis koosneb erinevatest maastikul liikumise ja sportimise võimalustest koos valgustatud suusa-, ratta- ja jooksuradadega (talvel kunstlumega kaetud rajad). Pakkuda kõigile tasuta võimalusi vaba aja veetmiseks, tervisespordi harrastamiseks, kohalike ja üleriigiliste võistluste korraldamiseks.

 

  RINGLUSPÕHINE JÄÄTMEKÄITLUS
Circular Based Waste Management Project

Paide linn võtab osa Norra ühisprojektist "Circular-Based Waste Management" (Ringluspõhine jäätmekäitlus), et tõsta elanike teadlikkust jäätmete ringlussevõtmisest.

Projekti rahastatakse Euroopa Majanduspiirkonna ja Norra toetustest, kuhu panustavad Norra, Island ja Liechtenstein (The Circular Based Waste Management project is funded by Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA and Norway Grants Fund for Regional Cooperation.)

Projekti eesmärk on käsitleda jäätmete kogumise ja ringlussevõtu uuendusi ringmajandusel põhineva jäätmekäitluse rakendamise suunas. Eesmärk on parandada keskkonnatingimusi kolmes erinevas partneromavalitsuses, lahendades õiguslikke probleeme, infrastruktuuri ja tehnoloogiaid ringlussevõtu taset tõstval viisil; vähendada prügi ladustamist selleks mitteettenähtud kohtadesse ning aitab saavutada jäätmekäitlusega seotud ELi eesmärke ja luua ringmajanduse tulevikuks pikaajaline vaade.

Paide linn käsitleb projektis jäätmekäitlusega seotud võimalikke uuendusi ja digitaliseerimist, samuti elanikkonna, eriti noorte, keskkonnateadlikkuse suurendamist.

Projektil on kaks olulisemat väljundit:

- Inimtegevuse kahjulik mõju keskkonnale on vähenenud;

- Jäätmemajanduse valdkonnas toimub tõhusam koostöö ja kasvanud on valdkonda puudutav teadlikkus.

Projekti periood on 1. september 2020-31. juuli 2023 

Projekti ametlik kodulehekülg:  http://circular-waste.eu/ 

Projekti kogueelarve on 1 332 343 eur, millest Paide linna projektieelarve maht on 199 880 eur (sh 29 880 eur omaosalus).

Projekti juhtpartner on Paide sõpruslinna Mažeikiai rajooni omavalitsus (Leedu), teised partnerid on Paide Linnavalitsus (Eesti), Sumi Linnavalitsus (Ukraina), Telšiai piirkonna jäätmekeskus (Leedu) ja ekspertpartnerina Green Business Norway (Norra).

Projekti kohta saab lähemalt lugeda SIIT