Järva maakonna tervise ja heaolu strateegia

Järvamaa tervise ja heaolu ennetustegevuse strateegia peamine fookus on otsustatud suunata järgnevaks 12 aastaks laste ja noorte vaimse tervise probleemide ennetamisele.

Tervise ja heaolu strateegilisteks alaeesmärkideks on

 • Laste ja noorte eakohaste enesejuhtimisoskuste toetamine läbi tõenduspõhiste sekkumiste;
 • Vajadustele vastav kompetentsete ja toetatud spetsialistide rakendamine;
 • Tõenduspõhine vanemahariduse süsteem;
 • Tervist toetavate käitumisharjumuste sekkumisprogrammide rakendamine.

Tegevused tulemuse saavutamiseks on

 • Eesmärgipärase ennetustegevuse rakendamine haridusasutuses;
 • Huvihariduse/-tegevuse kohaliku omavalitsuse piire ületava süsteemi arendamine ja rakendamine;
 • Toetatud (tugi)spetsialistide baasi loomine ja rakendamine;
 • Varajase märkamise" praktika kirjeldamine ja rakendamine;
 • Vanemahariduse maakondlik juhtimine ja järjepidevuse tagamine;
 • Vanemahariduse olemasoleva praktika ja vajaduste infovälja koostamine;
 • Vanemahariduse praktika loomine ja rakendamine;
 • Eesmärgipärase ennetustegevuse rakendamine haridusasutuses;
 • Lasteaia- ja koolilaste kehalise aktiivsuse suurendamine ja toitumisharjumuse parandamine.

Tervise ja heaolu tegevuskava on koostatud aastateks 2023–2026.

Tänavu on alustatud tervise ja heaolu strateegia tutvustust kohalike omavalitsuste volikogudes koos maakonnastrateegiaga.

Selle aasta tegevusteks on

 • Vaimse tervise metoodikate ülevaate koostamine;
 • Huvitegevuse analüüsi koostamiseks lähteülesande koostamine ja projekti esitamine;
 • Hariduse (tugi)spetsialistide ja vaimse tervise teenuste analüüsiks lähteülesande sõnastamine, analüüsi tegija leidmine;
 • (Tugi)spetsialistide fookusgrupi moodustamine, kohaliku omavalitsuse piiride ülese kootööprojekti koostamine;
 • Varajase märkamise protsessi kirjelduseks (lasteaiast kooli) töörühma moodustamine ja lähteülesande sõnastamine ning tegevusplaani koostamine;
 • Järvamaa kohalike omavalitsuste ühisleppe sõlmimiseks vanemahariduse  ühise juhtimise osas leppe meeskonna moodustamine, protsessi plaani koostamine, protsessijuhi ülesannete kirjeldamine ja ressursside kavandamine, kommunikatsiooniplaani koostamine, vanemahariduse olemasoleva olukorra kaardistamine ja selle põhjal vajaduse kirjeldamine;
 • Haridusasutustes pakutava toidu hindamine ja analüüs ning selle põhjal lähteülesande kirjeldamine;
 • Omavalitsustes liikumise juhtgrupi loomine, hetkeolukorra kaardistamine, liikumisaasta toomine haridusasutustesse;
 • Liikuma Kutsuva Kooli metoodika tutvustamine ja haridusasutuste motiveerimine metoodikaga liituma.

Järvamaa tervise ja heaolu olukorda kirjeldavas dokumendis tuuakse esile maakonna ennetustegevuse olulisemad väljakutsed, millega järgnevatel aastatel tervisedenduse valdkonna arengu planeerimisel arvestada.

Loe Järva maakonna tervise ja heaolu strateegiat SIIT.

21.02.23
Toimetaja: MAARIT NÕMM