TEENUSTE LIIGID
Avalduste vormid on kättesaadavad SIIN
 
Täisealise isiku hooldus

Täisealisele isikule seatakse hooldus, kui isik vaimse või kehalise puude tõttu vajab abi oma õiguste teostamiseks ja kohustuste täitmiseks. Hooldaja määramist on õigus taotleda raske või sügava puudega täisealisel isikul, kellel puuduvad perekonnaseaduse alusel ülalpidamist andma kohustatud isikud.

Täisealise isiku hoolduse taotlemiseks tuleb esitada teenust taotleval isikul sotsiaalosakonnale kirjalik taotlus, milles märgitakse:
 1) teenuse taotleja ees- ja perekonnanimi, isikukood, aadress, telefoni number;
 2) toimingud, milleks hooldajat soovitakse;
 3) võimalusel isiku, keda soovitakse hooldajaks, andmed;
 4) kui isikul on olemas perekonnaseadusest tulenevad ülalpidamist andma kohustatud isikud, nende nimed ja kontaktandmed ning põhjused, miks ülalpidamiskohustusega isikud ei ole suutelised ise hoolduse taotlejale kodus hakkama saamiseks vajalikku tuge või abi andma.
 5) Kui hoolduse seadmist taotleval isikul on olemas konkreetne isik, keda ta soovib hooldajaks, lisatakse taotlusele hooldaja kirjalik nõusolek hooldajaks määramise kohta.
 6) Hooldajaks ei määrata isikut kellele on määratud raske või sügav puue.

Alus:

Väljaspool isiku kodu osutatav üldhooldusteenus

Väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus on sotsiaalteenus, mille eesmärk on turvalise keskkonna ja toimetuleku tagamine täisealisele isikule, kes terviseseisundist, tegevusvõimest või elukeskkonnast tulenevatel põhjustel ei suuda kodustes tingimustes ajutiselt või püsivalt iseseisvalt toime tulla.

Üldhooldusteenuse saamiseks tuleb esitada sotsiaalosakonnale kirjalik avaldus, milles märgitakse:
 1) teenuse taotleja ees- ja perekonnanimi, isikukood, aadress, telefoni number;
 2) asutuse nimi, kus soovitakse üldhooldusteenust saada;
 5) teenuse taotlemise põhjus;
 6) tervislikku seisundit kirjeldavad dokumendid.

Üldhooldusteenuse rahastamine toimub vastavalt sotsiaalhoolekande seaduse paragrahvis 221 sätestatule.

Paide linna poolt sotsiaalhoolekande seaduse paragrahvi § 221 lõikes 2 nimetatud kulude tasumise piirmääraks on 590 eurot.

Alus:

Eluruumi tagamise teenus

Eluruumi tagamise teenus on sotsiaalteenus, mille eesmärk on eluruumi kasutamise võimaluse kindlustamine isikule, kes ei ole sotsiaalmajanduslikust olukorrast tulenevalt võimeline enda ja oma perekonna vajadustele vastavat eluruumi tagama.

Teenuse saamiseks tuleb esitada sotsiaalosakonnale kirjalik taotlus, milles märgitakse:
1) teenuse taotleja ees- ja perekonnanimi, isikukood, aadress, telefoni number;
2) põhjus, miks isik eluruumi tagamise teenust vajab;
3) andmed isiku igakuise sissetuleku (sh sotsiaalhoolekandelise rahalise hüvitise) kohta;
4) informatsioon puude ning selle raskusastme kohta, samuti puudest tingitud vajadused eluruumile ning kõrvalabile;
5) andmed isiku perekonnaliikmete kohta;
6) andmed varalise seisu kohta;
7) eluruumi kasutamise aeg, kui isik vajab eluruumi kindlaks ajaperioodiks;
8) taotlus lubada eraldatud eluruumi majutada teisi täisealisi isikuid.

Eluruumi tagamise teenus on tasuline. Teenuse hind on 1,50 eurot ühe m2 kohta.

Alus:

Võlanõustamisteenus

Võlanõustamisteenus on sotsiaalteenus, mille eesmärk on abistada isikut tema varalise olukorra kindlakstegemisel, võlausaldajaga läbirääkimiste pidamisel ja nõuete rahuldamisel, vältida uute võlgnevuste tekkimist toimetulekuvõime parandamise kaudu ning lahendada muid võlgnevusega seotud probleeme.

Võlanõustamisteenuse taotlemiseks tuleb esitada sotsiaalosakonnale kirjalik taotlus milles märgitakse:
 1) teenuse taotleja ees- ja perekonnanimi, isikukood, aadress, telefoni number;
 2) andmed isiku igakuise sissetuleku (sh sotsiaalhoolekandelise rahalise hüvitise) ja võlgnevuste kohta;
 3) isiku varaline seisukord ning võime ise võlanõustamisteenuse eest tasuda;
 4) põhjus, miks talle on teenust vaja.

Alus:

Koduteenus

Koduteenus on sotsiaalteenus, mille eesmärk on täisealise isiku iseseisva ja turvalise toimetuleku tagamine kodustes tingimustes, säilitades ja parandades tema elukvaliteeti. Koduteenuse osutamisel abistatakse isikut toimingutes, mida isik terviseseisundist, tegevusvõimest või elukeskkonnast tulenevatel põhjustel ei suuda sooritada kõrvalabita, kuid mis on vajalikud kodustes tingimustes elamiseks. Koduteenust osutatakse isikule, kelle elukoht Eesti rahvastikuregistri andmetel on Paide linn.

Koduteenuse taotlemiseks tuleb teenust taotleval isikul esitada sotsiaalosakonnale kirjalik avaldus, milles märgitakse:
1) teenuse taotleja ees- ja perekonnanimi, isikukood, aadress, telefoni number;
2) andmed igakuise sissetuleku (sh sotsiaalhoolekandelise rahalise hüvitise) kohta;
3) informatsioon puude ning sellest tingitud raskusastme kohta;
4) andmed isiku lähedaste kohta;
5) teenuse taotlemise põhjus.

Koduteenus on tasuline. Teenuse hind on 1 euro 1 tund. Teenus on tasuta isikule, kelle ühe kuu sissetulek on võrdne või jääb alla Vabariigi Valitsuse kehtestatud kahekordsest täisealiste toimetulekupiirist (400 eurot).

Alus:

Tugiisikuteenus

Tugiisikuteenus on sotsiaalteenus, mille eesmärk on iseseisva toimetuleku toetamine olukordades, kus isik vajab sotsiaalsete, majanduslike, psühholoogiliste või tervislike probleemide tõttu oma kohustuste täitmisel ja õiguste teostamisel olulisel määral kõrvalabi. Kõrvalabi seisneb juhendamises, motiveerimises ning isiku suurema iseseisvuse ja omavastutuse võime arendamises.

Tugiisikuteenuse taotlemiseks esitab teenust taotlev isik sotsiaalosakonnale kirjaliku taotluse, milles märgitakse:
 1) teenuse taotleja ees- ja perekonnanimi, isikukood, aadress, telefoni number;
 2) andmed igakuise sissetuleku (sh sotsiaalhoolekandelise rahalise hüvitise) kohta;
 3) informatsioon puude ning sellest tingitud raskusastme kohta;
 4) andmed isiku lähedaste kohta;
 5) teenuse taotlemise põhjus.

Tugiisikuteenuse osutamise eest tasu ei võeta.

Alus:

Isikliku abistaja teenus

Isikliku abistaja teenus on sotsiaalteenus, mille eesmärk on suurendada puude tõttu füüsilist kõrvalabi vajava täisealise isiku iseseisvat toimetulekut ja osalemist kõigis eluvaldkondades, vähendades teenust saava isiku seadusjärgsete hooldajate hoolduskoormust.

Isikliku abistaja teenuse osutamisel abistatakse teenuse saajat tegevustes, mille sooritamiseks vajab isik puude tõttu füüsilist kõrvalabi. Isiklik abistaja aitab isikut tema igapäevastes tegevustes (liikumisel, söömisel, toidu valmistamisel, riietumisel, hügieeni- ja majapidamistoimingutes, muudes toimingutes). Isiklik abistaja aitab puudega inimesel endal tegutseda, st isik ja isiklik abistaja tegutsevad koos.

Isiklikuks abistajaks ei määrata teenuse saaja esimese ja teise astme ülenejat või alanejat sugulast ning isikut, kes elab alaliselt või püsivalt samas eluruumis teenuse saajaga.

Isikliku abistaja teenuse taotlemiseks tuleb esitada teenust taotleval isikul sotsiaalosakonnale kirjalik taotlus, milles märgitakse:
 1) teenuse taotleja ees- ja perekonnanimi, isikukood, aadress, telefoni number;
 2) andmed igakuise sissetuleku (sh sotsiaalhoolekandelise rahalise hüvitise) kohta;
 3) informatsioon puude ning sellest tingitud raskusastme kohta;
 4) andmed isiku lähedaste kohta;
 5) teenuse taotlemise põhjus.

Kui isikliku abistaja määramist taotleval isikul on olemas konkreetne isik, keda ta soovib enda isiklikuks abistajaks, lisatakse taotlusele isikliku abistaja kirjalik nõusolek isiklikuks abistajaks määramise kohta.
Isikliku abistaja teenus on tasuline. Teenuse hind on 1 euro 1 tund.

Alus:

Varjupaigateenus

Varjupaigateenus on sotsiaalteenus, mille eesmärk on täisealisele isikule, kes ei ole võimeline endale ööbimiskohta leidma, ajutise ööbimiskoha võimaluse tagamine. Ajutises ööbimiskohas on tagatud voodikoht, pesemisvõimalus ja turvaline keskkond.

Varjupaigateenust osutatakse Paide linnas aadressil Aiavilja 13.

Alus:

Sotsiaaltransporditeenus

Sotsiaaltransporditeenus on sotsiaalteenus, mille eesmärk on võimaldada isikutele, kes sotsiaalsete, majanduslike või tervislike probleemide tõttu vajavad avalike teenuste saamiseks või elukondlike vajaduste rahuldamiseks abi Paide linna haldusterritooriumil või riigi territooriumil liikumiseks.

 Sotsiaaltransporditeenust on õigus saada:
 1) puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse § 2 lõike 1 tähenduses puudega isikul või isikul, kelle tervislik seisund takistab isikliku või ühissõiduki kasutamist, avalike teenuste kasutamiseks või tööle või õppeasutusse sõitmiseks;
 2) pensionäridel, kelle pere netosissetulek ühe pereliikme kohta jääb alla linnavolikogu kehtestatud madala sissetuleku piiri (180 eurot pereliikme kohta).

Sotsiaaltransporditeenus on tasuline. Sotsiaaltransporditeenuse hinnad on järgmised:

1) Sihtkoht Paide linna haldusterritooriumil - 5 eurot 1 tund;
2) sihtkoht väljaspool Paide linna haldusterritooriumi - 0,30 eurot kilomeeter;
3) ooteaeg ( arvestatakse alates teise ja iga järgneva ootetunni algusest) – 5 eurot alates teisest tunnist;
4) invatransport - 0,70 eurot kilomeeter;
5) lamaja transport - 0,80 eurot kilomeeter.

Sotsiaaltransporditeenuse saamiseks peab teenust saada sooviv isik esitama sotsiaalosakonnale taotluse vähemalt üks tööpäev enne teenuse vajadust. Taotluse võib esitada suuliselt (telefonidel 383 8629 või 557 4742), kirjaga või e-postiga aadressile laidi.tuulik@paide.ee

Taotluses tuleb esitada sotsiaaltransporditeenuse vajaduse aeg ja sihtkoht või marsruut.

Alus: