TOETUSTE LIIGID  

Avalduste vormid on kättesaadavad SIIN

Sünnitoetus

Sünnitoetust makstakse tingimusel, et ühe lapsevanema elukohana on Eesti rahvastikuregistrisse kantud Paide linn enne lapse sündi ning lapse elukohana on rahvastikuregistrisse kantud Paide linn lapse sünni registreerimise päevast arvates. Toetuse saamiseks tuleb esitada sotsiaalosakonnale kirjalik avaldus, milles on märgitud taotleja ees- ja perekonnanimi, isikukood, aadress ja pangakonto number.

Sünnitoetuse suurus esimese ja teise lapse sünni puhul on 500 eurot, kolmanda ja enama lapse eest 1000 eurot. Toetus makstakse välja kahes võrdses osas. Esimese osa saamiseks tuleb esitada avaldus kolme kuu jooksul lapse sünnist arvates ja teise osa saamiseks kolme kuu jooksul lapse ühe aasta ja kuue kuu vanuseks saamisest arvates. Mitmike sünni puhul määratakse toetus iga sündinud lapse eest.

Avaldust on võimalik täita Pärnu 3 sotsiaalosakonnas kohapeal või saata digitaalselt allkirjastatuna aadressile paide@paide.ee.

Alus:

"Ranitsatoetus" lapsele esimeseks koolipäevaks

Esimest korda kooli mineva lapse toetust makstakse tingimusel, et taotleja ja laps on Eesti rahvastikuregistri andmetel Paide linna elanikud ja laps on asunud õppima Paide linna üldhariduskooli või väljaspool Paide linna asuvasse hariduslike erivajadustega õpilastele suunatud kooli esimesse klassi. Toetuse saamiseks tuleb esitada sotsiaalosakonnale kirjalik avaldus.

Esimest korda kooli mineva lapse toetuse taotlusi võetakse vastu kolme kuu jooksul lapse õppima asumisest arvates. Toetus määratakse pärast õpilaste nimekirja kinnitamist üldhariduskooli direktori poolt.

Toetuse suurus on 200 eurot (alates 1.09.2020). Avaldust on võimalik täita Pärnu 3 sotsiaalosakonnas kohapeal või saata digitaalselt allkirjastatuna aadressile paide@paide.ee.

Avaldus

Alus:

Statsionaarse õendusabiteenuse kulude hüvitamise toetus

Toetust makstakse isikule, kes enne statsionaarsele õendusabiteenusele asumist on Eesti rahvastikuregistri andmetel elanud Paide linnas vähemalt kuus kuud. Toetuse saamiseks tuleb esitada sotsiaalosakonnale kirjalik avaldus, milles on märgitud taotleja ees- ja perekonnanimi, isikukood, aadress ja pangakonto number. Avaldust toetuse saamiseks on võimalik esitada kolme kuu jooksul teenuse lõppemisele järgnevast päevast arvates. Avaldusele tuleb lisada arve õendusabiteenuse kasutamise eest.

Toetuse suurus on 50% isiku poolt tasutud õendusabiteenuse maksumusest, kuid mitte rohkem kui 150 eurot kalendriaastas. Avaldust on võimalik täita sotsiaalosakonnas kohapeal või saata koos skanneeritud kuludokumentidega digitaalselt allkirjastatuna aadressile paide@paide.ee.

Alus:

Matusetoetus

Matusetoetust on õigus saada isiku eest, kelle elukoht Eesti rahvastikuregistris oli surma hetkel Paide linn. Toetust makstakse üks kord lahkunu kohta. Matusetoetuse saamiseks tuleb esitada ametiasutusele kirjalik taotlus, milles on märgitud toetuse taotleja ees- ja perekonnanimi, isikukood, aadress ja pangakonto number. Toetust on võimalik taotleda kolme kuu jooksul pärast surmakande koostamist.

Matusetoetuse suurus on 250 eurot. Avaldust on võimalik täita sotsiaalosakonnas kohapeal või saata digitaalselt allkirjastatuna aadressile paide@paide.ee

Alus:

Lasteaia kohatasu ja toiduraha toetus

Toetust makstakse perekonnale, kelle pere netosissetulek ühe pereliikme kohta jääb alla linnavolikogu kehtestatud madala sissetuleku piiri (400 eurot pereliikme kohta). Toetuse suurus on 60% lapsevanema poolt tasutavast määrast. Toetuse saamiseks tuleb sotsiaalosakonnale esitada kirjalik avaldus iga kuu 20.kuupäevaks. Avaldusele tuleb lisada jooksval kuul tasumisele kuuluvad kuludokumendid.

Avaldust on võimalik täita sotsiaalosakonnas kohapeal. Vanema poolt kaetava osa määra ja toiduraha võlgnevus ei kuulu katmisele antud toetuse raames.

Alus:

Huvitegevuses osalemise õppe- või ringitasu toetus

Toetust makstakse perekonnale, kelle pere netosissetulek ühe pereliikme kohta jääb alla linnavolikogu kehtestatud madala sissetuleku piiri (400 eurot pereliikme kohta). Huvitegevuses osalemine on õppimine huvialakoolides või osavõtt tasulistest huviringidest. Toetatakse lapse ühe huvialakooli õppetasu või ühe huviringi tasu maksmist. Toetuse suurus on Paide linna haldusterritooriumil osutatavas huvitegevuses osalemisel lapsevanema poolt teenuse eest makstavast tasust 100% kuni 19-aastase (kaasa arvatud) lapse kohta. Toetuse saamiseks tuleb sotsiaalosakonnale esitada kirjalik avaldus iga kuu 20.kuupäevaks. Avaldusele tuleb lisada jooksval kuul tasumisele kuuluvad kuludokumendid.

Avaldust on võimalik täita sotsiaalosakonnas kohapeal. Huvitegevuses osalemise eest tekkinud võlgnevus ei kuulu tasumisele antud toetuse raames.

Alus:

Täiendav sotsiaaltoetus

Toetus on leibkonna toimetuleku soodustamiseks antav rahaline toetus, mida makstakse sotsiaalse erivajadusega, sissetuleku kaotanud, õnnetuse või muu erakorralise asjaolu tõttu raskesse olukorda sattunud isikule või perekonnale. Toetuse määramise aluseks on leibkonna netosissetulek, mis jääb pärast eluasemekulude tasumist alla riiklikult kehtestatud täisealise isiku toimetulekupiiri kahekordse määra (400 eurot).

Toetuse piirmäärad ühele taotlejale kalendriaastas on:
 1) abivahendi ostmisel omaosaluse osaliseks hüvitamiseks kuni 50% abivahendi hinnast, kuid mitte rohkem kui 150 eurot;
 2) retseptiravimite ostu hüvitamiseks kuni 150 eurot;
 3) toimetuleku tagamiseks kuni 200 eurot;
 4) puudega isiku eluaseme kohandamiseks (et vähendada puudest tingitud takistusi) teostatud tööde maksumusest kuni 50%.

Toetuse saamiseks tuleb esitada sotsiaalosakonnale kirjalik avaldus koos kulu tõendavate dokumentidega. Toetuse määramisel võetakse arvesse toetuse taotlemisele eelneva kolme kuu kuludokumendid.

 Abivahendi ostu omaosaluse ja retseptiravimite ostu hüvitamiseks määratava toetuse määramisel arvestatakse maha esitatud kuludokumentide summast puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse § 4 lõigete 2 ja 3 alusel makstavad toetused.

Avaldust on võimalik täita sotsiaalosakonnas kohapeal. Toetust ei määrata võlgnevuste hüvitamiseks.

Alus:

Erakorraline toetus

Erakorralise toetuse määramise aluseks on isiku või perekonna raskesse majanduslikku olukorda sattumine või erakorraliste ja põhjendatud kulutuste hüvitamine.

 Avaldust on võimalik täita sotsiaalosakonnas kohapeal.

Alus:

Alaealise lapse perekonnas hooldamise toetus

Perekonnas hooldamise toetust makstakse ametiasutusega lepingu sõlminud hooldusvanemale perekonnas hooldamisel viibiva lapse ülalpidamiskulude osaliseks kompenseerimiseks. Perekonnas hooldamise toetuse esmakordsel taotlemisel esitab perekonnas hooldaja pärast perekonnas hooldamise lepingu jõustumist ametiasutusele taotluse, milles on märgitud toetuse taotleja ees- ja perekonnanimi, isikukood, aadress, pangakonto number. Taotlusele tuleb lisada ka perekonnas hooldamise lepingu koopia.

Toetust makstakse perekonnas hooldajale iga aasta märtsi-, juuni-, septembri- ja detsembrikuu 20. kuupäevaks perekonnas hooldamise lepingu alusel. Perekonnas hooldamise toetuse maksmine lõpetatakse perekonnas hooldamise lepingu lõppemisel.

Alaealise lapse perekonnas hooldamise toetuse suuruseks on 100 eurot kvartalis.

Alus:

Puudega lapse hooldajatoetus

Puudega lapse hooldajatoetus on igakuine sotsiaaltoetus 3- kuni 18-aastase puudega lapse hooldamise eest. Hooldajatoetus määratakse isikule, kelle enda elukoht ja hooldatava lapse elukoht on Eesti rahvastikuregistri andmetel Paide linn ning kes ei saa tööle asuda puudega lapse hooldamise tõttu. Hooldajatoetuse määr on 200 eurot.

Hooldajatoetus määratakse perekonna ühele liikmele 3-18-aastase raske ja sügava puudega lapse hooldamise eest järgmiselt:
1) osalise hooldusvajaduse korral on hooldajatoetus 75% hooldajatoetuse määrast;
2) pideva hooldusvajaduse korral on hooldajatoetus 100% hooldajatoetuse määrast.

Hooldajatoetuse saamiseks tuleb sotsiaalosakonnale esitada vormikohane kirjalik avaldus, milles on märgitud toetuse taotleja ees- ja perekonnanimi, isikukood, aadress, pangakonto number.

Avaldusele tuleb lisada:
1) otsus lapsele puude määramise kohta;
2) puudega lapse rehabilitatsiooniplaan.

Hooldajatoetust ei määrata:
1) taotlejale, kes töötab;
2) taotlejale, kellel on sügav puue;
3) kui lapse hooldamine on tagatud teiste sotsiaal- ja/või haridusteenustega, täiendavate toetuste või muu abi osutamisega.

Hooldajatoetuse maksmine lõpetatakse:
1) kui on ära langenud hooldajatoetuse määramise alused;
2) puudega lapse või hooldaja alalisel elama asumisel teise omavalitsusüksusesse;
3) raske või sügava puudega lapse 18-aastaseks saamisel.

Alus:

Täisealise isiku hooldaja toetus

Hooldajatoetus on igakuine sotsiaaltoetus raske või sügava puudega täisealise isiku hooldamise eest. Hooldajatoetuse määr on 50 eurot.

Hooldajatoetust õigus saada isikul, kes on määratud linnavalitsuse poolt raske või sügava puudega täisealise isiku hooldajaks, kellele ei maksta töötutoetust ning kelle suhtes on samaaegselt täidetud alljärgnevad tingimused:
1) hooldatav vajab oma vaimse või füüsilise seisundi tõttu igapäevast kõrvalabi ja järelevalvet;
2) hooldatava abivajaduse tõttu ei ole hooldajal võimalik tööle asuda.

Hooldajatoetuse saamiseks tuleb esitada sotsiaalosakonnale vormikohane kirjalik avaldus, milles on märgitud toetuse taotleja ees- ja perekonnanimi, isikukood, aadress, pangakonto number.

Hooldajatoetus määratakse kuni hooldatava puude raskusastme kehtivuse lõpuni:
1)osalise hooldusvajaduse korral on toetus 75% hooldajatoetuse määrast;
2) pideva hooldusvajaduse korral on toetus 100% hooldajatoetuse määrast.

Alus:

Toimetulekutoetus

Toetust on võimalik taotleda iga kuu viimase tööpäevani. Toetuse maksmisel arvestatakse kõigi pereliikmete sissetulekut, millest arvestatakse maha eluasemekulud. Pere esimese liikme kohta peab kätte jääma 200 eurot kuus, iga järgmise täiskasvanu kohta 160 eurot kuus ning iga alaealise lapse kohta 240 eurot kuus. Toimetulekutoetusega kompenseeritakse pere toimetulekupiirmäärast puudu jääv summa.

Toimetulekutoetuse taotlemiseks tuleb pöörduda sotsiaalosakonna poole, kus tuleb täita vormikohane avaldus ning avaldusele lisada alalise eluruumi kasutamise õigust tõendav dokument (eluruumi ostu-müügileping, üürileping), arved eluasemekulude kohta, tõend elatisraha saamise kohta või kohtutäituri tõend elatisraha mittesaamise kohta.

Toimetulekutoetuse taotlemise, määramise ja maksmise aluseks on sotsiaalhoolekande seadus § 131-135.

Alus:

 

Puudega inimese kodude kohandamise toetamine
Paide Linnavalitsus osales Euroopa Regionaalarengu Fondi meetme 2.5.2 "Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine" 2018-2023 raames rahastatavas projektis, millega kohandati erivajadustega inimeste eluruume nende vajadustele vastavaks.
 
Toetuste eesmärgiks oli tagada Paide linna puudega inimestele paremad elamis-, õppimis- ja töötamistingimused. Projekti kolm taotlusvooru on tänaseks täitunud, kuid linn jätkab edaspidi toetusega lähtudes oma eelarvelistest vahenditest.

Projekti "Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine" kokkuvõte on leitav SIIT.