14.10.22

  Mündi jalakäijate sild (Projekt nr Kliima.4.01.21-0025)

Kogumaksumus 129 693,00, toetus 110 239,05
Toetab Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK)

Lühikirjeldus
Rajatakse uus Mündi jalakäijate sillatekk olemasolevatele betoonist sillasammastele, kuna olemasolev sild on madal (tekitades suurveeaegseid üleujutusi, paisutusi) ja tugevalt amortiseerunud. Täiendava paisutuse tekkimise ja konstruktsioonide purunemise vältimiseks on ehitatakse sillasambad kõrgemaks. Samuti on ette nähtud kõrgemaks ehitada sillaga külgnev teerada, mille tulemusena ei saa suurvee ajal vesi voolata mööda lammiala silla kõrvalt, vaid kogu vesi peab mahtuma läbi silla ava.

 

 Projekt nr: RE. 3.01.21-0930 Paide spordikompleksi arendustegevused

Maakondlike arengustrateegiate elluviimise toetusmeede hasartmängumaksust 

Kogumaksumus 222 771 eur, toetus 87 000 eur

Projekti lühikirjeldus: Eesmärgiga parandada maakonnakeskuses sportimistingimusi projekteeritakse staadionihoone, mille jägi lähiaastatel hoone ka ehitatakse. Hoone asub teenindama lähedalasuvaid spordirajatisi igapäevaselt ja erinevate spordisündmuste ajal. Staadionihoonet saavad kasutada nii spordiklubid, harrastajad, sportlased, neid abistav personal kui võistluste pealtvaatajad. Soprdivõstluste pealtvaatajate tingimuste parandamiseks rajatakse olemasoleva kunstmurustaadioni kõrvale kuni 500 kohaline tribüün.

 

 Projekt nr 2014-2020.12.01.19-0092  „Pärnu jõe kasutusvõimalused"
 

 

Kogumaksumus 16 800 eur, toetus 14 280 eur

Projekti lühikirjeldus

Koostatakse uuring Pärnu jõe ja Pärnu jõe vasakpoolse lisajõe Esna jõel oleva ja sellega piirnevate alade kasutamisvõimaluste kohta Paide linna ja Türi valla haldusterritoorimil. Kuidas ära kasutada looduse poolt pakutavat väärtust omavalitsuste arengut planeerides ja luua eeldused ning selge ülevaade jõe kasutamisvõimalustest.

Koostatud uuring: Loe SIIT_

Lähteülesanne: Loe SIIT

Uuringu juurde kuuluvate kaartidega tutvumiseks palume pöörduda Paide Linnavalitsuse linnamajandusosakonna poole.

__________________________________________________________

Projekt nr Kliima.4.01.20-0015: „Paide üleujutusohu uuringud"

Kogumaksumus 26 640 eur, toetus: 18 648 eur

Toetab: Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK)

Projekti lühikirjeldus

Paide üleujutusohu uuring on üheks aluseks Paide linna haldusterritooriumi kohta koostatavale üldplaneeringule. Uuringuga selgitatakse välja korduvalt üleujutatava ala piir, töötatakse välja sobivad tehnilised lahendused. Uuringu tulemusena selgub parim võimalik ehitustehniline lahendus, kus on välja toodud sobivad asukohad ja tegevused ning tehnilised rajatised. Ehitustehniline lahendus sisaldab meetmeid ja lahendusi äravoolu takistavate rajatiste osas.

Koostatud uuring:

UURING

Lisa 1- Ajalooline ülevaade  

Lisa 2- Fotod

Lisa 3- Hüdroloogilised arvutused

Lisa 4- Pärnu jõe veetaseme arvutus 

Lisa 5- Silla avade hüdraulilised arvutused

Lisa 6 Joonis 1 (Üldplaan)  Joonis 2 (Pärnu jõe pikiprofiil)  

Lisa 7- Ülevaatlikud kaardid, kevadperiood

Lisa 8- Ülevaatlikud kaardid, sügisperiood 

_______________________________________________________

Paide linna tööstus- ja tootmisaladele ligipääsuvõimaluste parandamine (Tööstuse ja Pärnuvälja tänava terviklik rekonstrueerimine nii sõidu-, kergliiklus- kui ka kõnniteede näol koos vajaliku infrastruktuuriga

Toetab Euroopa Regionaalarengu Fond.

Toetuse summa: 845 681,79 EUR

Projekti lühikirjeldus

Projekti eesmärk on Paide linna tööstusaladele (Tööstuse, Pärnuvälja tn) juurdepääsuks vajaliku sõidu ja kõnniteede rekonstrueerimine. Rekonstrueeritava tee pikkus Tööstuse tn on 890 m ja Pärnuvälja tn 340 m. Tegemist on tööstus- ja tootmisaladega, kus asuvad tegutsevad ettevõtted, kuid piirkonnas on ka hulgaliselt  perspektiivseid vabu pindu. Investeering loob eeldused ja võimalused uute ettevõtete tulekuks linna ning annab paremad võimalused olemasolevate ettevõtete laienemiseks.


Projekti eesmärk ja tulemused

Projekti üldine eesmärk on, et Paide linna tööstus- ja toomispiirkondade juurdepääsuteed on parandatud ja ettevõtlusaktiivsuse kasvuks on tingimused loodud (sh tööhõive kasv) ning konkurentsivõime tugevdatud. Projekti otsene eesmärk on, et tööstusaladele (Tööstuse ja Pärnuvälja tn) juurdepääsuks vajalike sõidu- ja kõnniteed on 2017. aasta lõpuks rekonstrueeritud.

Projekti tulemused

• kvaliteetsemad juurdepääsuteed tagavad paremad liikumisvõimalused raskeliiklusele, mis varustavad piirkonda toorainega ja transpordivad toodangut;
• rekonstrueeritud ja rajatud kõnniteed tagavad tööliste turvalise ja mugava liikumisvõimaluse tööle/koju. Praktika on näidanud, et turvalised jalgsi liikumise võimalused suurendavad inimeste liikumisharjumisi.

Projekti eeldatav mõju

• piirkonna ettevõtted on konkurentsivõimelisemad ja nende tulu kasvab, kuna nende toodang on kättesaadavam ja tooraine transport on lihtsam;
• paranenud juurdepääsuvõimalused tööstusalale suurendavad atraktiivsust investoritele; • kvaliteetsed juurdepääsuteed tööstusaladele annavad võimaluse ettevõtluse arendamiseks ja töökohtade loomiseks, seetõttu kahaneb ka töötava elanikkonna väljaränne ning linna maksutulu tõuseb (Paide linna rahvastiku ränne on olnud 5 viimast aastat negatiivne – keskmiselt 70 inimest lahkub)
• Projekti tulemusena on Paide linna kahe olulise tööstusala juurdepääsuteed rekonstrueeritud. Otsese eesmärgi planeeritud täitmise tähtaeg on reaalne. Ehituse osas suuri riske, mida planeeritud aja jooksul lahendada ei õnnestuks näha ei ole. Üldine eesmärk, et teede renoveerimisega paranevad tingimused ettevõtlusaktiivsuse kasvuks ja konkurentsivõime tugevneb on ilmselge. Tööhõive kasvu osas võib usaldada piirkonna suurettevõtjate prognoose. Taotluses nimetatud ettevõtted on pikaajalise tegutsemise kogemusega ja jätkusuutlikud ettevõtted, kelle tegevused jätkuvad vähemalt 5 aastat peale projekti lõppu.

 


Tugitaristu rajamine ja rekonstrueerimine Paide linnas ettevõtluspiirkonna ja ühistulise piimatööstuse arendamiseks

 

Projekti algus ja lõpp:

2.04.2018 - 18.12.2020

Meede: Piirkondade konkurentsivõime tugevdamine

Taotlusvoor: Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise investeeringud - 01.01.2014-31.12.2020

Valdkond, millesse projekt panustab: Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise investeeringud (töökohtade loomine)

Projekti lühikokkuvõte:

Projekti eesmärk on Paide linna ettevõtlusaladele (Mündi ja Raudtee tn) juurdepääsuks vajalike sõidu- ja kõnniteede rekonstrueerimine ning rajatava ühistulise piimatööstuse elektriliitumine. Rekonstrueeritavate teede pikkus on 2,3 km. Investeering aitab kaasa piirkonna majandusaktiivsuse ja tööhõive kasvule. Tegemist on linna tööstusaladega, kus asuvad tegutsevad ettevõtted, kuid 2020.aastaks rajatakse piirkonda ka uus suur ühistuline piimatööstus, mis loob piirkonda vähemalt 104 uut töökohta.

  • Projekti kogumaksumus on 2 637 305,27
  • Toetuse summa (EUR):  1 550 042,06

 

Hoolekandeteenuste arendamine Järvamaa omavalitsustes

Paide Linnavalitsuse projekt sai Euroopa Sotsiaalfondist ligi 294 356€ toetust, et aidata maakonna inimesi tööturule sisenemisel ja tööl püsimisel. Projektiga on võimalik osutada tööealistele erivajadustega inimestele nende toimetuleku parandamiseks tugiisikuteenust ja isikliku abistaja teenust ning tööealistele inimestele nende hoolduskoormuse vähendamiseks koduteenust.

Tugiisikuteenus on inimeste toimetuleku toetamine olukordades, kus isik vajab sotsiaalsete, majanduslike, psühholoogiliste või tervislike probleemide tõttu juhendamist ja motiveerimist.

Isikliku abistaja teenuse eesmärk on suurendada puudega füüsilist kõrvalabi vajava täiskasvanud inimese iseseisvat toimetulekut ning vähendada seadusjärgse hooldaja hoolduskoormust.

Koduteenuse eesmärk on toetada täisealiste inimeste iseseisvat ja turvalist toimetulekut nende kodus, et vähendada seadusjärgse hooldaja hoolduskoormust.

Projektiga pakutavad teenused on Sotsiaalhoolekande seaduse järgi kohalike omavalitsuste korradada. Projektis osalevad  Albu, Ambla, Imavere, Järva-Jaani, Koeru, Roosna-Alliku, Türi, Väätsa, Käru vallad ning Paide linn. Projekt kestab 2018.a lõpuni, selle kogumaksumus on 377600€, millest omavalitsused maksavad kokku 83244€.

Huvilistel palun pöörduda teenuste saamiseks oma elukohajärgse omavalitsuse sotsiaaltöötaja poole. Infot saab ka projektijuhilt Tiina Larvenilt, tel 5189259, e-mail tlarven@gmail.com.

_____________________________________________________________

 

/sites/default/files/content/arengukavad/mak-2014/logo/leader-2014-kleebis-veeb-h-w-col.jpg

Purdi küla sidelahendus

Paide Vallavalitsus ehitas välja PRIA Leader-programmi toetusega baasvõrgu selliselt, et projekti lõppedes oleks kõikide projektis toodud külade majapidamistel võimalused loodud püsiva interneti ühenduseks. Baasvõrgust edasi loovad juurdepääsuühendusi ehk piltlikult toovad interneti koju kätte internetiteenuse pakkujad, tehes seda kas õhu kaudu või kaabli kaudu. Kaabel võib olla majja ulatuv telefoni vaskkaabel, kaabel TV koaksiaalkaabel või kaasaegseim valguskaabel. Kõik need võimaldavad teatud tingimustel kiiret internetiühendust. Mida lähemale majadele me baasvõrku ehitame, seda rohkematel inimestel tekib võimalus saada kiiret interneti.

Projekti otsesed eesmärgid ja tulemid

Projekti eesmärgiks on internetiühenduse kättesaadavuse parandamine Purdi küla piirkonnas, kus sobiva taristu puudumise tõttu ei olnud kiire internetiteenus täna lõppkasutajatele kättesaadav. Sobiva taristu ehk baasvõrgustiku väljaehitamise tulemusena on külades edaspidi võimalik varustada kodud ja ettevõtted, mis asuvad rajatavast Eesti Lairiba Arenduse SA baasvõrgust kaugel, andmesideühendusega kiirusega 100 Mbit/sek või enam. Seega on projekti eesmärgiks tuua kiire internetiühendus lähemale võimalikult suuremale hulgale kasusaajatele ehk külaelanikele ja Purdi mõisale, kui ettevõttele. Töid teostas Eltel Networks AS ja tööde kogumaksumuseks kujunes 18539.33 eurot.

 

___________________________________________________________

Tarbja mänguväljak

/sites/default/files/content/arengukavad/mak-2014/logo/leader-2014-kleebis-veeb-h-w-col.jpg

Paide Linnavalitsus rajas suvel 2018 PRIA Leader-programmi toetusega Tarbja külakeskuse mänguväljakud.

Projekti otsesed eesmärgid ja tulemid: Projekti tegevus on suunatud kogu piirkonna elanikele, elukeskkonna parendamine võimaldab võtta paremini kasutusele Tarbja külas oleva vaba, kuigi erasektorile kuuluva, elamufondi.

Suureneb ka spordirajatiste kasutamise võimalused ning Tarbja keskus muutub atraktiivsemaks.  Tarbja külakeskuse mänguväljakute rajamine aitab kaasa kogukonna ajakohase vabaaja tegevuste osutamisele. Projekt omab positiivset mõju nii elukeskkonna kvaliteedile kui ka piirkonna arengule ja mainele.

Läbi tervisespordi võimaluste täiustumisele, paraneb inimeste füüsiline tervis ja ka enesetunne. Valikute ja võimaluste kasv aitab kaasa piirkonna arengule ja parandab mainet.

Projektitoetuse abikõlbulik kogusumma on 87 467,70 eurot, millest toetuse summa moodustab 60 000,00 eurot.

___________________________________________________________

Roosna-Alliku mõisa kivimüüri konserveerimine 2018

Roosna-Alliku mõis on suures osas vastavalt Muinsuskaitse nõuetele restaureeritud ja korrastatud. Mõisa ansamblisse kuuluvad ka kõrvalhooned ning iidse kivimüüriga piirnev mõisa park. Varasemalt on pargimüüri hooldatud ning restaureeritud Roosna-Alliku valla eelarvest või muinsuskaitseameti abil. Sel aastal jõudis tööde järjekord nii kaugele, et 500 meetri pikkusest müürist restaureeriti viimased 20 meetrit.
Paide linnavalitsus taotles müüri korrastustöödeks vahendeid Järvamaa Arengu Partnerite vahendusel ja projekti rahastati PRIA LEADER meetme toel. Tööd maksid kokku 10980 eurot, millest Paide linna omaosalus on 10%.

/sites/default/files/content/arengukavad/mak-2014/logo/leader-2014-kleebis-veeb-h-w-col.jpg

___________________________________________________________

Roosna-Alliku mõisa toidulifti renoveerimine 2017

/sites/default/files/content/arengukavad/mak-2014/logo/leader-2014-kleebis-veeb-h-w-col.jpg