• Projekti nimetus: EU 50369 Paide linna tööstus- ja tootmisaladele ligipääsuvõimaluste parandamine (Tööstuse ja Pärnuvälja tänava terviklik rekonstrueerimine nii sõidu-, kergliiklus- kui ka kõnniteede näol koos vajaliku infrastruktuuriga

Projekti toetatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest
Toetuse summa: 845 681,79 EUR

Projekti lühikirjeldus

Projekti eesmärk on Paide linna tööstusaladele (Tööstuse, Pärnuvälja tn) juurdepääsuks vajaliku sõidu ja kõnniteede rekonstrueerimine. Rekonstrueeritava tee pikkus Tööstuse tn on 890 m ja Pärnuvälja tn 340 m. Tegemist on tööstus- ja tootmisaladega, kus asuvad tegutsevad ettevõtted, kuid piirkonnas on ka hulgaliselt  perspektiivseid vabu pindu. Investeering loob eeldused ja võimalused uute ettevõtete tulekuks linna ning annab paremad võimalused olemasolevate ettevõtete laienemiseks.

Projekti eesmärk ja tulemused

Projekti üldine eesmärk on, et Paide linna tööstus- ja toomispiirkondade juurdepääsuteed on parandatud ja ettevõtlusaktiivsuse kasvuks on tingimused loodud (sh tööhõive kasv) ning konkurentsivõime tugevdatud. Projekti otsene eesmärk on, et tööstusaladele (Tööstuse ja Pärnuvälja tn) juurdepääsuks vajalike sõidu- ja kõnniteed on 2017. aasta lõpuks rekonstrueeritud.

Projekti tulemused:

  • kvaliteetsemad juurdepääsuteed tagavad paremad liikumisvõimalused raskeliiklusele, mis varustavad piirkonda toorainega ja transpordivad toodangut;
  • rekonstrueeritud ja rajatud kõnniteed tagavad tööliste turvalise ja mugava liikumisvõimaluse tööle/koju. Praktika on näidanud, et turvalised jalgsi liikumise võimalused suurendavad inimeste liikumisharjumisi. Inimesed, kes liiguvad tööle/koju jalgsi on tervemad ja terved inimesed on tööturul võimekamad (allikad: Terviseinfo.ee kohasel on füüsiline aktiivsus võtmesõna paljude terviseprobleemide tekkes, haiguste ennetamises ja ravis ning samuti tervist tugevdava eluviisi kujundamises. 2014. a Eesti täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumise uuringu andmetel on Eesti elanike kehaline aktiivsus vähene (31,8 % Kesk-Eesti elanike kehalise pingutuse tase väga vähene ja 34,4 % K-Eesti elanikkonnast on ülekaalulised) . Samas on Eesti südamehaigustesse suremuse poolest esirinnas nii Euroopas kui kogu maailmas. Paide linna tervisprofiilis esitatud andmetest nähtub, et 32 % kõikidest linna elanike surmadest on põhjustanud vereringe elundite haigused. ETLV uuringu „Terviseliikumise strateegiad" kohaselt 45 % Paide elanikest pidas liikumise takistuseks vajalike teede vähesust).


Projekti eeldatav mõju:

  • piirkonna ettevõtted on konkurentsivõimelisemad ja nende tulu kasvab, kuna nende toodang on kättesaadavam ja tooraine transport on lihtsam;
  • paranenud juurdepääsuvõimalused tööstusalale suurendavad atraktiivsust investoritele;
  • kvaliteetsed juurdepääsuteed tööstusaladele annavad võimaluse ettevõtluse arendamiseks ja töökohtade loomiseks, seetõttu kahaneb ka töötava elanikkonna väljaränne ning linna maksutulu tõuseb (Paide linna rahvastiku ränne on olnud 5 viimast aastat negatiivne – keskmiselt 70 inimest lahkub)
  • Projekti tulemusena on Paide linna kahe olulise tööstusala juurdepääsuteed rekonstrueeritud. Otsese eesmärgi planeeritud täitmise tähtaeg on reaalne. Ehituse osas suuri riske, mida planeeritud aja jooksul lahendada ei õnnestuks näha ei ole. Üldine eesmärk, et teede renoveerimisega paranevad tingimused ettevõtlusaktiivsuse kasvuks ja konkurentsivõime tugevneb on ilmselge. Tööhõive kasvu osas võib usaldada piirkonna suurettevõtjate prognoose. Taotluses nimetatud ettevõtted on pikaajalise tegutsemise kogemusega ja jätkusuutlikud ettevõtted, kelle tegevused jätkuvad vähemalt 5 aastat peale projekti lõppu.