31.10.23
UUS ÜLDPLANEERING
ESKIISPROJEKT

 

Toimetaja: ANNELY ERM
22.05.23
AJAJOON


25.10.2022

Üldplaneeringu arutelude protokollid:

 


24.08.2022

Paide linna üldplaneeringu eskiislahenduse ja KSH aruande eelnõu avalikud arutelud

Paide linna üldplaneeringu eskiislahenduse ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruande eelnõu avalik väljapanek toimus ajavahemikus 28. juuni kuni 21. august 2022. Eskiislahenduse materjalid (seletuskiri ja joonised) olid avaliku väljapaneku jooksul kättesaadavad elektrooniliselt Paide linna kodulehel: https://paide.kovtp.ee/uus-uldplaneering ja paberkandjal Paide linnavalitsuses Pärnu tn 3, Roosna-Alliku teeninduskeskuses, Anna, Tarbja ja Sargvere raamatukogus.

Üldplaneeringu eskiislahenduse ja KSH eelnõu avalikud arutelud toimuvad järgmistes kohtades ja ajal:

  • Roosna-Alliku rahvamajas 13. september 2022 kell 17.00
  • Paide raekojas 19. september kell 17.00
  • Tarbja raamatukogus 20. september kell 17.00
  • Anna raamatukogus 26. september kell 17.00
  • Sargvere raamatukogus 27. september kell 17.00

Võimalus on aruteluga liituda veebiülekande MS Teams vahendusel. Veebiülekandega liitumiseks palume saata oma e-posti aadress hiljemalt arutelu päeval kella 15-ks Paide linna planeeringute peaspetsialist Anti Annuse e-posti aadressile anti.annus@paide.ee.
Üldplaneeringut ja keskkonnamõju strateegilist hindamist koostab osaühing Kobras.

 


14.06.2022

Paide Linnavalitsus annab teada, et valminud on Paide linna üldplaneeringu eskiislahendus. Planeeritavaks alaks on haldusreformi tulemusena Paide linna, Paide valla ja Roosna-Alliku valla ühinemisel moodustunud Paide linna territoorium. Üldplaneering on ruumiline plaan, mille eesmärk on linna territooriumi ruumilise arengu põhimõtete ja üldiste arengusuundade määratlemine, maakasutuse ja ehitustingimuste (sh projekteerimistingimuste aluseks olevad tingimused) seadmine ja täpsustamine ning seeläbi Paide linnast atraktiivse elamis- ja ettevõtluspiirkonna kujundamine. Üldplaneeringu tingimused on aluseks ehitustegevusele, projekteerimistingimuste andmisele ja detailplaneeringute koostamisele.

Üldplaneeringuga paralleelselt viiakse läbi keskkonnamõju strateegiline hindamine, mis toob välja planeeringu elluviimisega kaasnevad võimalikud strateegilised mõjud ning annab vajalikud leevendusmeetmed. Keskkonnamõju strateegilise hindamise tulemused kajastuvad üldplaneeringu lahenduses.

Paide linna üldplaneeringu eskiislahenduse ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu avalik väljapanek 28.06-21.08.2022.

Üldplaneeringu eskiislahenduse materjalid (üldplaneeringu seletuskiri ja joonis) on avaliku väljapaneku jooksul kõigile kättesaadavad elektrooniliselt Paide linna kodulehel: https://paide.kovtp.ee/uus-uldplaneering

Avaliku väljapaneku ajal on üldplaneeringu paberkandjal materjalidega võimalik tutvuda:

  • Paide linnavalitsuses (Pärnu tn 3, Paide linn)
  • Roosna-Alliku teeninduskeskuses (Pargi 10, Roosna-Alliku alevik)
  • Anna raamatukogus (Kanarbiku tee 4, Anna küla)
  • Tarbja raamatukogus (Kooli tee 1, Tarbja küla)
  • Sargvere raamatukogus (Pikk 4, Sargvere küla)

Avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus avaldada üldplaneeringu eskiislahenduse ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu kohta arvamust. Arvamused palume edastada kirjalikult kas posti või elektronposti teel kuni 23. augustini (k.a) Paide Linnavalitsusele aadressil Pärnu 3, Paide linn, Paide linn, 72711, Järvamaa või paide@paide.ee

Avaliku väljapaneku järgselt korraldab linnavalitsus avalikud arutelud, mille aeg ja koht teatatakse eraldi teatena.

 


15.03.2022

Üldplaneeringu eskiis on valminud ning seda tutvustatakse aprillis 2022 Paide Linnavolikogu istungil. Seejärel korraldab Paide Linnavalitsus üldplaneeringu väljapaneku, mille jooksul saab teha muudatusettepanekuid.

Üldplaneeringut tutvustavad arutelud toimusid 2021. aastal Paide erinevates piirkondades.

Ideede ja ettepanekute kogumiseks ning üldplaneeringu protsessi tutvustamiseks korraldas Paide linnavalitsus koostöös osaühinguga Kobras arutelukoosolekud. 

Esimeste kaasamiskoosolekute kokkuvõttega saab tutvuda SIIN.

 


03.04.2021

2020. aasta detsembrist 2021. aasta märtsini toimus Paide linna üldplaneeringu ideekorje. Kokku laekus 95 ettepanekut. Kõige aktiivsemad osalejad on Roosna-Allikult, kust tuli valdav enamus ettepanekuid (kokku 62 ehk 65%). Ideekorje kaardirakenduses tehti 24 ettepanekut: kaheksa ettepanekut Paide linnasiseses linnas, kaks Viraksaare külas, üks Mäo külas ja 13 Roosna-Alliku alevikus. Paide linnavalitsus analüüsis ettepanekuid ja koostas kokkuvõtva tabeli, kus on ära toodud, milliste ettepanekutega ja millisel määral arvestatakse.

Paide Linnavalitsus koos planeerimiskonsultandiga osaühing Kobras on koostanud Paide linna üldplaneeringu lähteseisukohad (edaspidi ÜP LS) ja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsuse (edaspidi KSH VTK).

Üldplaneering on valla ruumilise arengu olulisim dokument, mis määrab omavalitsuse territooriumi üldised ehitus- ja kasutustingimused. ÜP LS annavad suuna ja alusteabe üldplaneeringu ülesannete lahendamiseks. Need kirjeldavad üldplaneeringu koostamise vajadust ja eesmärki, eeldatavat ajakava ning koostamisse kaasatavaid inimesi, asutusi ja ettevõtteid. KSH VTKs on märgitud keskkonnamõju hindamise ulatus ja üldplaneeringu rakendamisega eeldatavalt kaasneda võiv oluline keskkonnamõju või selle puudumine, sh mõju inimese tervisele, võimalik mõju Natura 2000 võrgustiku alale jm teadaolev asjasse puutuv teave. See on aluseks keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande koostamisele.

Planeerimisseaduse § 81 lg 1 kohaselt esitas Paide Linnavalitsus üldplaneeringu LS ja KSH VTK ettepanekute saamiseks asjassepuutuvatele asutustele. Laekunud seisukohtade alusel täiendati vajadusel ÜP LS ja KSH VTK dokumenti. Ettepanekute koondtabelis on näha Paide linnavalitsuse otsus seisukoha, ettepaneku või küsimuse arvestamiseks või arvestamata jätmiseks.

Igaühel on õigus osaleda planeerimismenetluses ja sellel ajal avaldada arvamust planeeringu kohta. Isik, kes soovib olla kaasatud planeerimismenetlusse, teavitab sellest Paide linnavalitsust kirjalikult (paide@paide.ee), saates oma kontaktandmed ja teadete edastamise viisi (kirjapost või e-post).


 


25.09.2018

Paide Linnavolikogu algatas 20. septembril 2018 otsusega nr 54   Paide linna üldplaneeringu ja üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise. Planeeringuala hõlmab kogu omavalitsusüksuse, Paide linna territooriumi. Üldplaneeringu koostamise põhieesmärk on Paide linna kui omavalitsusüksuse ühise arengu suunamine ja ruumilise arengu põhimõtete kokkuleppimine. 24. mail 2018 kinnitas Paide Linnavolikogu otsusega nr 28 Paide linnas kehtivate üldplaneeringute ülevaatuse tulemused, milles sõnastati esmased uue üldplaneeringu koostamise eesmärgid.

Paide linna üldplaneeringu kui strateegilise planeerimisdokumendi koostamise algataja ja kehtestaja on Paide Linnavolikogu (Keskväljak 14, 72711, Paide linn, tel 383 8 604), koostamise korraldaja ja koostaja Paide Linnavalitsus (Pärnu tn 3, 72711, Paide linn, tel. 383 8600).