UUS ÜLDPLANEERING

 

HETKESEIS

Üldplaneeringu töörühm koos planeerimiskonsultandiga tegeleb nii üldplaneeringu eskiisi väljatöötamisega kui ka ideekorjes laekunud ettepanekute analüüsiga. Koostatakse eelnõu teksti ehk üldplaneeringu seletuskirja ning jooniseid.

Toimusid üldplaneeringu tutvustavad arutelud

Ideede ja ettepanekute kogumiseks ning üldplaneeringu protsessi tutvustamiseks korraldas Paide linnavalitsus koostöös Kobras AS-iga arutelukoosolekud. Koosolekud toimusid veebis Zoomi rakenduse kaudu järgnevatel aegadel:

Piirkond

Kuupäev

Kellaaeg

Sargvere, Suurpalu, Mäeküla, Kriilevälja, Valgma, Mündi, Kirila, Nurmsi, Veskiaru, Seinapalu

25.05.2021

17-18

Mäo, Sillaotsa, Prääma, Viraksaare, Tarbja, Pikaküla, Korba, Purdi, Otiku, Eivere, Ojaküla, Anna, Sõmeru, Nurme, Puiatu, Võõbu, Mustla, Mustla-Nõmme

25.05.2021

18-19

Roosna-Alliku alevik, Allikjärve, Kaaruka, Kodasema, Tänapere, Esna, Vedruka, Koordi, Viisu, Kirisaare, Oeti, Valasti, Kihme

26.05.2021

17-19

Paide linn

31.05.2021

17-19

 

Esimeste kaasamiskoosolekute kokkuvõttega saab tutvuda SIIN.

2020. aasta detsembrist 2021. aasta märtsini toimus Paide linna üldplaneeringu ideekorje. Kokku laekus 95 ettepanekut. Kõige aktiivsemad osalejad on Roosna-Allikult, kust tuli valdav enamus ettepanekuid (kokku 62 ehk 65%). Ideekorje kaardirakenduses tehti 24 ettepanekut: 8 ettepanekut Paide linnasisese linnas, 2 Viraksaare külas, 1 Mäo külas ja 13 Roosna-Alliku alevikus. Paide linnavalitsus analüüsis ettepanekuid ja koostas kokkuvõtva tabeli, kus on ära toodud, milliste ettepanekutega ja millisel määral arvestatakse.


Paide linnavalitsus koos planeerimiskonsultandiga AS Kobras on koostanud Paide linna üldplaneeringu lähteseisukohad (edaspidi ÜP LS) ja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsuse (edaspidi KSH VTK).

Üldplaneering on valla ruumilise arengu olulisim dokument, mis määrab omavalitsuse territooriumi üldised ehitus- ja kasutustingimused. ÜP LS annavad suuna ja alusteabe üldplaneeringu ülesannete lahendamiseks. Need kirjeldavad üldplaneeringu koostamise vajadust ja eesmärki, eeldatavat ajakava ning koostamisse kaasatavaid inimesi, asutusi ja ettevõtteid. KSH VTKs on märgitud keskkonnamõju hindamise ulatus ja üldplaneeringu rakendamisega eeldatavalt kaasneda võiv oluline keskkonnamõju või selle puudumine, sh mõju inimese tervisele, võimalik mõju Natura 2000 võrgustiku alale jm teadaolev asjasse puutuv teave. See on aluseks keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande koostamisele.

Planeerimisseaduse § 81 lg 1 kohaselt esitas Paide linnavalitsus üldplaneeringu LS ja KSH VTK ettepanekute saamiseks asjassepuutuvatele asutustele. Laekunud seisukohtade alusel täiendati vajadusel ÜP LS ja KSH VTK dokumenti. Ettepanekute koondtabelis on näha Paide linnavalitsuse otsus seisukoha, ettepaneku või küsimuse arvestamiseks või arvestamata jätmiseks.

Igal ühel on õigus osaleda planeerimismenetluses ja sellel ajal avaldada arvamust planeeringu kohta. Isik, kes soovib olla kaasatud planeerimismenetlusse, teatavitab sellest Paide linnavalitsust kirjalikult (paide@paide.ee), saates oma kontaktandmed ja teadete edastamise viisi (kirjapost või e-post).

Paide Linnavolikogu algatas 20. septembril 2018 otsusega nr 54 Paide linna üldplaneeringu ja üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise. Planeeringuala hõlmab kogu omavalitsusüksuse, Paide linna territooriumi. Üldplaneeringu koostamise põhieesmärk on Paide linna kui omavalitsusüksuse ühise arengu suunamine ja ruumilise arengu põhimõtete kokkuleppimine. 24. mail 2018 kinnitas Paide Linnavolikogu otsusega nr 28 Paide linnas kehtivate üldplaneeringute ülevaatuse tulemused, milles sõnastati esmased uue üldplaneeringu koostamise eesmärgid.

Paide linna üldplaneeringu kui strateegilise planeerimisdokumendi koostamise algataja ja kehtestaja on Paide Linnavolikogu (Keskväljak 14, 72711, Paide linn, tel 383 8 604), koostamise korraldaja ja koostaja Paide Linnavalitsus (Pärnu tn 3, 72711, Paide linn, tel. 383 8600).
 
Paide linna üldplaneeringu koostamiseks on moodustatud töörühm Paide linnapea 17. märts 2020 käskkirja nr 15-1/20/1  alusel:
  • Siret Pihelgas, Paide abilinnapea
  • Heigo Laaneoks, linnamajandusosakonna juhataja
  • Gerli Reiman, linnaarhitekt
  • Elo Kiivet, linnaarhitekt
  • Tiina Kivila, keskkonna peaspetsialist
  • Egle Ninep, ehituse peaspetsialist (teed ja tänavad)
  • Karola Jaanof, arenduse peaspetsialist