UUS ÜLDPLANEERING

 

Paide linnavalitsus avalikustab Paide linna üldplaneeringu lähteseisukohad ja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsuse. Dokument on saadetud ettepanekute andmiseks asjasse puutuvatele ministeeriumitele, ametitele, asutustele ja külavanematele.

Tutvu dokumendi ja ettepanekutega siin:

 

Paide Linnavolikogu algatas 20. septembril 2018 otsusega nr 54 Paide linna üldplaneeringu ja üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise. Planeeringuala hõlmab kogu omavalitsusüksuse, Paide linna territooriumi. Üldplaneeringu koostamise põhieesmärk on Paide linna kui omavalitsusüksuse ühise arengu suunamine ja ruumilise arengu põhimõtete kokkuleppimine. 24. mail 2018 kinnitas Paide Linnavolikogu otsusega nr 28 Paide linnas kehtivate üldplaneeringute ülevaatuse tulemused, milles sõnastati esmased uue üldplaneeringu koostamise eesmärgid.

Paide linna üldplaneeringu kui strateegilise planeerimisdokumendi koostamise algataja ja kehtestaja on Paide Linnavolikogu (Keskväljak 14, 72711, Paide linn, tel 383 8 604), koostamise korraldaja ja koostaja Paide Linnavalitsus (Pärnu tn 3, 72711, Paide linn, tel. 383 8600).
 
Paide linna üldplaneeringu koostamiseks on moodustatud töörühm Paide linnapea 17. märts 2020 käskkirja nr 15-1/20/1  alusel:
  • Siret Pihelgas, Paide abilinnapea
  • Heigo Laaneoks, linnamajandusosakonna juhataja
  • Gerli Reiman, linnaarhitekt
  • Elo Kiivet, linnaarhitekt
  • Tiina Kivila, keskkonna peaspetsialist
  • Egle Ninep, ehituse peaspetsialist (teed ja tänavad)
  • Elliko Kõiv, maakorralduse peaspetsialist
  • Karola Jaanof, arenduse peaspetsialist