MÄÄRATUD TOETUSED

 

Mittetulundusliku tegevuse toetamiseks antakse toetust vastavalt Paide Linnavolikogu 19.09.2019 määrusele nr 16 „Mittetulundusliku tegevuse toetuse andmise kord".

Tähtaegselt esitatud taotluseid hindab komisjon lähtudes korras ettenähtud hindamiskriteeriumitest. Hindpunktide alusel moodustatakse pingerida, mis esitatakse linnavalitsusele kinnitamiseks.

ALATES 12.JAANUARIST 2022 TOIMUB TAOTLUSTE ESITAMINE LÄBI E-TOETUSKESKKONNA. 

ESITA TAOTLUS SIIT

2022 projektitoetused
2021 projektitoetused
2020 projektitoetused
2019 projektitoetused
MITTETULUNDUSLIKU TEGEVUSE TOETAMINE

 

Paide linna eelarvest mittetulunduslikuks tegevuseks toetuste taotlemise, taotluste läbivaatamise, toetuste andmise ning toetuste kasutamise üle järelevalve teostamise kord.

Mittetulunduslik tegevus on kasumit mittetaotlev Paide linna elanikele suunatud tegevus kultuuri, hariduse, spordi, noorsoo, sotsiaaltöö, tervise, turvalisuse, külaelu, keskkonna ja looduskaitse edendamiseks ning ürituste korraldamiseks.

Toetust saab taotleda Paide linnas tegutsev mittetulundusühing, seltsing, sihtasutus või füüsiline isik.

Korra alusel antakse fondist rahalist tegevustoetust, projektitoetust ja kaasfinantseerimise toetust. Projektitoetuse vahenditest moodustatakse projektitoetuse reserv.

Ei toetata:
  • Paide linna ametiasutuse hallatavat asutust
  • korteriühistuid
  • põhivara soetamiseks füüsilisele isikule, mittetulundusühingule ja seltsingule, välja arvatud kui vara soetamine on projekti elluviimisega otseselt seotud ning on edaspidi avalikus kasutuses
  • töötasude, sealhulgas projektijuhtimise tasu maksmist
Toetuse liigid on:
  • tegevustoetus
  • projektitoetus
  • kaasfinantseerimise toetus
Projektitoetuste tähtajad:
  • 1. veebruar (abikõlbulik periood 1. jaanuar kuni 31. detsember)
  • 1. august (abikõlbulik periood 1. oktoober kuni järgmise aasta 31. märts)
Vormid ja aruanded (Wordi failid):

 

Taotluste vormi ja sisu näeb ka siin:

Kontakt:

Karola Jaanof
Paide linnavalitsuse arenduse peaspetsialist
383 8614
524 8695
karola.jaanof@paide.ee