MÄÄRATUD TOETUSED

 

Mittetulundusliku tegevuse toetamiseks antakse toetust vastavalt Paide Linnavolikogu 19.09.2019 määrusele nr 16 „Mittetulundusliku tegevuse toetuse andmise kord".

Tähtaegselt esitatud taotluseid hindab komisjon lähtudes korras ettenähtud hindamiskriteeriumitest. Hindpunktide alusel moodustatakse pingerida, mis esitatakse linnavalitsusele kinnitamiseks.

2021 projektitoetused
2020 projektitoetused
2019 projektitoetused
MITTETULUNDUSLIKU TEGEVUSE TOETAMINE

 

Paide linna eelarvest mittetulunduslikuks tegevuseks toetuste taotlemise, taotluste läbivaatamise, toetuste andmise ning toetuste kasutamise üle järelevalve teostamise kord.

Mittetulunduslik tegevus on kasumit mittetaotlev Paide linna elanikele suunatud tegevus kultuuri, hariduse, spordi, noorsoo, sotsiaaltöö, tervise, turvalisuse, külaelu, keskkonna ja looduskaitse edendamiseks ning ürituste korraldamiseks.

Toetust saab taotleda Paide linnas tegutsev mittetulundusühing, seltsing, sihtasutus või füüsiline isik.

Korra alusel antakse fondist rahalist tegevustoetust, projektitoetust ja kaasfinantseerimise toetust. Projektitoetuse vahenditest moodustatakse projektitoetuse reserv.

Ei toetata:
  • Paide linna ametiasutuse hallatavat asutust
  • korteriühistuid
  • vara soetamist füüsilisele isikule ja seltsingule
  • töötasude, sealhulgas projektijuhtimise tasu maksmist
Toetuse liigid on:
  • tegevustoetus
  • projektitoetus
  • kaasfinantseerimise toetus
Projektitoetuste tähtajad:
  • 1. veebruar (abikõlbulik periood 1. jaanuar kuni 31.detsember)
  • 1. mai (abikõlbulik periood 1. juuli kuni 31. detsember)
  • 1. august (abikõlbulik periood 1. oktoober kuni 31.jaanuar)
Vormid ja aruanded (Wordi failid):
Kontakt:

Karola Jaanof
Paide linnavalitsuse arenduse peaspetsialist
383 8614
524 8695
karola.jaanof@paide.ee