MITTETULUNDUSLIKU TEGEVUSE TOETAMINE

 Alates 12.01.2022 toimub taotluste esitamine Paide linna e-teeninduskeskkonnas SPOKU

Mittetulunduslik tegevus on kasumit mittetaotlev Paide linna elanikele suunatud tegevus kultuuri, hariduse, spordi, noorsootöö, sotsiaaltöö, tervise, turvalisuse, külaelu, keskkonna ja/või looduskaitse edendamiseks ning ürituste korraldamiseks.

Toetust saab taotleda Paide linnas tegutsev mittetulundusühing, seltsing, sihtasutus või füüsiline isik.

Korra alusel antakse fondist rahalist tegevustoetust, projektitoetust ja kaasfinantseerimise toetust. Projektitoetuse vahenditest moodustatakse projektitoetuse reserv.

TOETUST EI SAA TAOTLEDA
  • Paide linna ametiasutuse hallatav asutus
  • Korteriühistu
  • Põhivara soetamiseks füüsilisele isikule, mittetulundusühingule ja seltsingule, välja arvatud juhul, kui vara soetamine on projekti elluviimisega otseselt seotud ning vara on edaspidi avalikus kasutuses
  • Töötasude, sealhulgas projektijuhtimise tasu maksmist
TOETUSTE LIIGID
  • Tegevustoetus
  • Projektitoetus
  • Kaasfinantseerimise toetus
PROJEKTITOETUSTE TÄHTAJAD
  • 1. veebruar (abikõlbulik periood 1. jaanuar kuni 31. detsember)
  • 1. august (abikõlbulik periood 1. oktoober kuni järgmise aasta 31. märts)
VORMID JA ARUANDED

 

MÄÄRATUD TOETUSED

2023. aasta projektitoetused

2022. aasta projektitoetused

2021. aasta projektitoetused
2020. aasta projektitoetused
2019. aasta projektitoetused

Mittetulundusliku tegevuse toetamiseks antakse toetust vastavalt Paide Linnavolikogu 19.09.2019 määrusele nr 16 „Mittetulundusliku tegevuse toetuse andmise kord".

Tähtaegselt esitatud taotluseid hindab komisjon lähtudes korras ettenähtud hindamiskriteeriumitest. Hindepunktide alusel moodustatakse pingerida, mis esitatakse linnavalitsusele kinnitamiseks.