Omavalitsuste ühinemine

Riik soosib ja soodustab igati omavalitsuste omaalgatuslikku ühinemist, et tekiksid suurema territooriumi ja elanike arvuga omavalitsused.

Valitsuse tegevuskavas kokku lepitud kohaliku omavalitsuse reformi eesmärk on tugevad omavalitsused, mis suudavad kohalikku elu terviklikult arendada ja kus inimestele on tagatud heal tasemel ja kättesaadavad avalikud teenused. Reformi läbiviimiseks võetakse hiljemalt 1. juuliks 2016 vastu haldusreformi seadus. Seaduse jõustumise järel viiakse läbi omavalitsuste vastavuse hindamine objektiivsete ja üheselt tõlgendatavate kriteeriumite põhjal. Kriteeriumitele mittevastavad omavalitsused peavad ühinema seaduses toodud tähtajaks. Kui ühinemine ei ole läbi viidud ühe aasta jooksul pärast hindamist, viib ühendamise läbi valitsus. Täpsema ülevaate reformiga seotud küsimustest saab haldusreformi kodulehelt.

Kohaliku omavalitsuse üksuste ühinemise käsiraamat

ÜHINEMISARUTELUDE KULG 2017

Kokkuvõte Paide Linnavalitsuse projektist „Paide linna, Paide, Väätsa, Koigi, Imavere, Kareda ja Roosna-Alliku valdade ühinemise koordineerimine"

 

Ühinemiskomisjoni protokollid

22.08 protokoll
24.07 protokoll
20.06 protokoll

Sotsiaalse olukorra analüüs
IKT valdkonna uuring
Transpordi uuring
haridusvaldkonna uuringu raport
 

Protokoll 05.01.2017

Protokoll 26.01.2017 + 2017.a tegevuskava, töögrupid

Protokoll 13.03.2017

Protokoll 10.05.2017 + 2018.a eelarve kord

Protokoll 25.05.2017 + Paide linna põhimäärus, uus struktuur.

 

ÜHINEMISARUTELUDE KULG 2016

 

Paide linna, Paide valla ja Roosna-Alliku valla osas haldusterritoriaalse korralduse ja Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995. a määruse nr 159 „Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine" muutmine

Paide linna, Paide valla ja Roosna-Alliku valla koostööleping ja ühinemisleping sõlmiti  15. detsembril 2016 Paide Kultuurikeskuses 

Koostööleping

Ühinemisleping

Allkirjastatud ühinemisleping lisadega

Volikogu otsus "Paide linna, Paide valla ja Roosna-Alliku valla haldusterritoriaalse korralduse muutmise taotlemine"

Volikogu otsus "Paide linna, Paide valla ja Roosna-Alliku valla ühinemislepingu kinnitamine"

Volikogu otsus "Paide linnaelanike arvamuse väljaselgitamise küsitluse andmete kinnitamine"

Rahvaküsitluse tulemused Paide linnas

Ühinemisleht sügis 2016

Õiend muudatusettepanekute kohta


12.10.2016
Koosoleku protokoll

 

5.10.2016 
Koosoleku protokoll
Õiend muudatusettepanekute kohta
KOV-i struktuuriprojekt

 

Ühinemislepingu tööversioon

 

Muudatusettepanekute vorm, ettepanekuid saab esitada kuni 30. septembrini e-posti aadressil paide@paide.ee või paberkandjal Paide linnavalitsuse, Paide vallavalitsuse või Roosna-Alliku vallavalitsuse aadressil

Rahvakoosolekute ajagraafik august-september 2016

Ühinemisläbirääkimiste hetkeseis august 2016

Protokoll 24.08 

KOV struktuuri projekt

Seletuskiri struktuuri kohta

Volikogude komisjonid pärast ühinemist

03.08

Protokoll 03.08

KOV struktuuri projekt

 

 

Ühinemislepingu seletuskiri

Ühinemisläbirääkimiste hetkeseis juuli 2016

12.07 ühinemiskõnelused Paides:

Protokoll

30.06 ühinemiskõnelused Paides:

Protokoll

 

 

30.05 ühinemiskõnelused Paides:

Protokoll

17.05 ühinemiskõnelused Viisus:

Protokoll
 

02.05. 2016 ühinemiskõnelused Paides:

Protokoll

21.03.2016 ühiemiskõnelused Paides:

Protokoll

02.03.2016 ühinemiskõnelused Paides:

Materjalid: 
Registreerimisleht
Protokoll
Esitlus

 

Esitlus Paide linnast, selle valitsemisest ning allasutustest

 

Ühinemisarutelude kulg 2015

 

Märts 
Läbirääkimiste alustamine       
Paide linnavolikogu otsus

Juuni 
Päevakord
Ülevaade hetkeseisust
Järvamaa omavalitsuste ühinemisläbirääkimiste protokoll nr 1
Järvamaa rahvastik

Juuli
Haldusreformi protsessi hetkeseis

September
Töörühmad
Protokoll nr 2
Järvamaa esitlus
Töörühmad II 
KOV ühinemisseminar
Rahvastiku analüüs
KOV-ide finantsmajanduslik olukord

November
Juhtkomisjon
Ühinemisläbirääkimiste protokoll nr 3
Päevakord
Infokiri

Detsember
Ühinemisläbirääkimiste protokoll nr 4
Ühendvalla võimalik ühinemismudel
Järvamaa seminar
Päevakord

17.12.2015 võttis volikogu vastu otsuse "Omavalitsuste ühinemisläbirääkimiste korraldamine" ning moodustas Paide linna seisukohtade väljatöötamiseks ja ühinemisläbirääkimiste pidamiseks komisjoni